Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej w Żychcach

Data ogłoszenia: 2011-06-16 12:27
Termin składania ofert: 2011-06-16 12:27
Data zamknięcia: 2011-07-11 00:00

PRZETARG NIEOGRANICZONY

"BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻYCHCACH"

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki do SIWZ:

- Załącznik nr 1 -  formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 -  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

- Załącznik nr 3 -  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

- Załacznik nr 4 -  wykaz robót budowlanych

- Załącznik nr 5 -   wykaz części zamówienia, które powierzono podwykonawcom,

- Załacznik nr 6 -  wzór umowy

- Załącznik nr 7 -  dokumentacja projektowa

                       -  projekt budowlany

- Załącznik nr 8 -  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

                       -  (SWiORB)

- Załącznik nr 9  -  przedmiary robót ( przedmiary stanowią tylko załacznik pomocniczy, pogladowy)

                       -  przedmiar "budowlana"

                       -  przedmiar "sanitarna"

                       -  przedmiar "elektryczna"

- Załacznik nr 10 -  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu robót

 Załącznik w formie edytowalnej

Wytworzył: Bożena Miszewska
Data wytworzenia: 2011-06-16 12:27
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2011-06-16 12:27
Ostatnia zmiana: Dodanie dokumentów
Data ostaniej zmiany: 2017-12-22 10:28
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 451