Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Przetarg nieograniczony na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn.: " Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Ciecholewy, Konarzynki Osady i Żychckie Osady , Gmina Konarzyny."

Data ogłoszenia: 2009-11-18 11:08
Termin składania ofert: 2009-11-18 11:08
Data zamknięcia: 2009-12-02 00:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Konarzyny z siedzibą Urzędu Gminy Konarzyny

ul. Szkolna 7

89-607 Konarzyny

http://bip.konarzyny.pl

ug@konarzyny.pl

Fax (059) 8331011

Godziny urzędowania: 730 – 1530

 

2.OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego a wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona na stronie:

http://bip.konarzyny.pl/ od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Specyfikację można również uzyskać w siedzibie Zamawiającego
w godz. 730 – 1530.

 

4. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn:  „Ochrona Parku Narodowego Parku Bory Tucholskie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Ciecholewy, Konarzynki Osady i Żychckie Osady, Gmina Konarzyny.”

Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia .

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień:

71000000-8 usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,

71540000-5 usługi zarządzania budową,

71520000-9 usługi nadzoru budowlanego,

71530000-2 doradcze usługi budowlane.

 

5. INFORMACJA O MOZLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

6. TERMIN WYKOANIA ZMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać po podpisaniu umowy do dnia 30.12.2010 roku.

 

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy i Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy złożonych dokumentów oraz oświadczeń, które zamawiający określił w SIWZ jako dokumenty wymagane.

 

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 1.800 złotych

 

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena – 100 %

 

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofert należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Konarzyny w Sekretariacie

Termin składania ofert upływa w dniu 25 listopada 2009 roku o godz. 1100.

 

11. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 listopada 2009 roku o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego – na sali posiedzeń.

 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany złożoną ofertą 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 

13. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

14. INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 

15. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

16. TERMIN ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
  Nr 397772-2009  z dnia 18.11.2009

 Ogłoszenie

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ:

 Załącznik nr 1 ( formularz ofertowy)

 Załacznik nr 3 ( Oswiadczenie)

 Załacznik nr 6 ( Doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług objętych przedmiotem zamówienia)

 Załacznik nr 7 ( Doświadczenie zawodowe w przygotowniu wniosków o środki finansowe)

 Załącznik nr 8 ( Doświadczenie zwodowe w rozliczeniu  środków finansowych)

 Załącznik nr 9 ( Wykaz osób przewidywanych do wykonania czynności objętych zamówieniem )

 Załacznik nr 12 ( wzór umowy)

Wytworzył: Bożena Miszewska
Data wytworzenia: 2009-11-18 11:08
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2009-11-18 11:08
Liczba wyświetleń strony: 451