Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: " Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury, budowę ciągu pieszo-jezdnego przy boisku rekreacyjno-sportowym i przebudową parkingu w Konarzynach

Data ogłoszenia: 2009-08-28 15:12
Termin składania ofert: 2009-08-28 15:12
Data zamknięcia: 2009-12-02 00:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Konarzyny z siedzibą Urzędu Gminy Konarzyny

ul. Szkolna 7

89-607 Konarzyny

http://bip.konarzyny.pl

ug@konarzyny.pl

Fax (059) 8331011

Godziny urzędowania: 730 – 1530

 

2.OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego a wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona na stronie:

http://bip.konarzyny.pl/ od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Specyfikację można również uzyskać w siedzibie Zamawiającego
w godz. 730 – 1530.

 

4. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury-budynku gospodarczego wraz z węzłami sanitarnymi i węzłami budowlanymi z tym związanymi  oraz budowę ciągu pieszo-jezdnego przy boisku rekreacyjno-sportowym i przebudowę parkingu w Konarzynach

Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia .

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień:

45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

45213312-3 – parkingi

45233250-5 – Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

 

5. INFORMACJA O MOZLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

6. TERMIN WYKOANIA ZMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać po podpisaniu umowy do dnia 10 maja 2010 roku.

 

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEP[OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy i Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy złożonych dokumentów oraz oświadczeń, które zamawiający określił w SIWZ jako dokumenty wymagane.

 

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 8.000,00 złotych

 

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena – 100 %

 

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofert należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Konarzyny w Sekretariacie

Termin składania ofert upływa w dniu 18 września 2009 roku o godz. 1000.

 

11. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 września 2009 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego – na sali posiedzeń.

 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany złożoną ofertą 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj.
do dnia 18 października 2009 roku.

 

13. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

14. INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 

15. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

16. TERMIN ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Nr 297720-2009, dnia 28.08.2009

 

Załączniki:

 ogłoszenie

 siwz

 Załączniki do SIWZ

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 

Dokumentacja techniczna

GOK

Przedmiary:

DOBUDOWA GOK:

 

Poprawiony formularz oferty z powodu błędu pisarskiego w pkt.  6

błedna data - powinna być 10 maja 2010.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - poprawiony

 

Informacja uzupełniająca do przedmiaru

 informacja

Wytworzył: Bożena Miszewska
Data wytworzenia: 2009-08-28 15:12
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2009-08-28 15:12
Ostatnia zmiana: Dodanie dokumentów
Data ostaniej zmiany: 2017-12-21 11:27
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 462