Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu gminy i budżetów samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Konarzyny

Data ogłoszenia: 2009-08-26 09:09
Termin składania ofert: 2009-08-26 09:09
Data zamknięcia: 2009-12-02 00:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Konarzyny

z siedzibą Urzędu Gminy Konarzyny

ul. Szkolna 7

89- 607 Konarzyny

tel 0(59) 83 310 11

fax 0(59) 83 310 11

 

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

 

3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona zostanie na stronie:

http://bip.konarzny.pl/ od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej

Urzędu Zamówień Publicznych: www.portal.uzp.gov.pl Specyfikację można również uzyskać

bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego w godz. 7.30-15.30, pokój nr 4.

 

4. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Przedmiotem zamówienia jest “Bankowa obsługa budżetu gminy i budżetów

samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Konarzyny”

Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia 14 września 2009  roku do dnia 13 września

2014  roku.

 

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie

art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1

ustawy i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie

analizy złożonych dokumentów oraz oświadczeń, które zamawiający określił w SIWZ jako

dokumenty wymagane.

 

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena – 100 %

 

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Konarzyny  w Sekretariacie

Termin składania ofert upływa w dniu 07.09.2009 roku o godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.09.2009 roku o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego – na sali posiedzeń.

 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany złożoną ofertą 30 dni od upływu terminu do składania ofert,

tj. do dnia 07.10.2009 roku

 

12. INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

13. INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 

14. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

 

15. TERMIN ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

 dnia 26.08.2009  Numer ogłoszenia 293158-2009

 

Załączniki

 Ogłoszenie

 SIWZ

 Załącznik nr 1

 Załącznik nr 2

 Umowa- wzór

 

 

Zamieszczamy poniżej odpowiedzi na zapytania do specyfikacji 

 Pytania i odpowiedzi

Wytworzył: Bożena Miszewska
Data wytworzenia: 2009-08-26 09:09
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2009-08-26 09:09
Liczba wyświetleń strony: 513