Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Przetarg nieograniczony na modernizację dróg transportu rolnego: - drogi gruntowej w Konarzynach nr ewid. dz. : 107/3, 173, 200/16

Data ogłoszenia: 2009-08-19 12:20
Termin składania ofert: 2009-08-19 12:20
Data zamknięcia: 2009-12-02 00:00

Ogłoszenie o zamówieniu

ZP-340-01/2009

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Konarzyny z siedzibą Urzędu Gminy Konarzyny

ul. Szkolna 7

89-607 Konarzyny

http://bip.konarzyny.pl

ug@konarzyny.pl

Fax (059) 8331011

Godziny urzędowania: 730 – 1530

 

2.OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego a wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona na stronie:

http://bip.konarzyny.pl/ od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Specyfikację można również uzyskać w siedzibie Zamawiającego
w godz. 730 – 1530.

 

4. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja dróg transportu rolnego:

Drogi gruntowej w Konarzynach nr ewid. dz.: 107/3, 173, 200/16

Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia .

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień:

45.23.31.40-2 – Roboty drogowe.

45.23.32.20-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

 

5. INFORMACJA O MOZLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

6. TERMIN WYKOANIA ZMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać po podpisaniu umowy do dnia 5 października 2009 roku.

 

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEP[OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy i Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy złożonych dokumentów oraz oświadczeń, które zamawiający określił w SIWZ jako dokumenty wymagane.

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 1.500,00 złotych

 

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena – 100 %

 

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofert należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Konarzyny w Sekretariacie

Termin składania ofert upływa w dniu 8 września 2009 roku o godz. 1000.

 

11. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 września 2009 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego – na sali posiedzeń.

 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany złożoną ofertą 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj.
do dnia 8 października 2009 roku.

 

13. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

14. INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 

15. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

16. TERMIN ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Nr  284370-2009 dnia 19.08.2009 roku. 

 

Pliki do pobrania:

 Ogłoszenie

 SIWZ

 Załącznik nr 1

 Załącznik nr 2

 Załącznik nr 3

 Załącznik nr 4

 Załącznik nr 5

 Załącznik nr 6

 Załącznik nr 7

 

Zmiana załącznika nr 7 w  pozycji nr  1

Poniżej załączamy poprawiony załącznik

 Poprawiony załacznik  nr 7

Wytworzył: Bożena Miszewska
Data wytworzenia: 2009-08-19 12:20
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2009-08-19 12:20
Liczba wyświetleń strony: 506