Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci

Data ogłoszenia: 2008-07-29 14:22
Termin składania ofert: 2008-07-29 14:22
Data zamknięcia: 2008-08-10 00:00

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Urząd Gminy Konarzyny

ul. Szkolna 7

89-607 Konarzyny

http://bip.konarzyny.pl/

ug@konarzyny.pl

fax 0(59) 83 31 011

Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30

 
2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych ustawy z dnia 29.01.2004, DZ. U. z 2007 r. Nr 223 poz1655.

 
3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona zostanie na stronie:

http://bip.konarzyny.pl/ od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych. Specyfikację można również uzyskać w siedzibie

Zamawiającego w godz. 7.30-15.30.

 
4. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczniów do szkoły w dni nauki szkolnej. 137 km –przejazd dzienny, w tym 5 km drogi gruntowej utwardzonej.

  Wspólny Słownik Zamówień: Kod CPV

60.11.50.00-7 – Usługi samochodowego transportu osób

60.11.31.00-4– Usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych

 5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać od 01.09.2008 do 30.06.2011 roku.

 7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie

art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1ustawy i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie

analizy złożonych dokumentów oraz oświadczeń, które zamawiający określił w SIWZ jako

dokumenty wymagane.

 8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 9.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena – 100 %

 10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Konarzyny w Sekretariacie

Termin składania ofert upływa w dniu 06 sierpnia 2008 roku o godz. 10.00

 11. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 sierpnia 2008 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego

– na sali posiedzeń.

 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany złożoną ofertą 30 dni od upływu terminu do składania ofert,

tj. do dnia 05 września 2008 roku.

 13. INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 14. INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 15. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z

ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA

AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

 16. TERMIN ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Nr 174933-2008 dnia 29.07.2008 roku.

Załączniki:
SIWZ z załącznikami

Wytworzył: Barbara Rydygier
Data wytworzenia: 2008-07-29 14:22
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2008-07-29 14:22
Liczba wyświetleń strony: 412