Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Przetarg nieograniczony na modernizację dróg transportu rolnego

Data ogłoszenia: 2008-07-21 14:58
Termin składania ofert: 2008-07-21 14:58
Data zamknięcia: 2008-08-16 00:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 Gmina Konarzyny z siedzibą Urzędu Gminy Konarzyny

ul. Szkolna 7

89-607 Konarzyny

http://bip.konarzyny.pl/

ug@konarzyny.pl

fax 0(59) 83 31 011

Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30

 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona zostanie na stronie:

http://bip.konarzyny.pl/ od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych. Specyfikację można również uzyskać w siedzibie

Zamawiającego w godz. 7.30-15.30.

 4. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU

ZAMÓWIENIA Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA

OFERT CZĘŚCIOWYCH

Przedmiotem zamówienia jest “Modernizacja dróg transportu rolnego:

·         drogi gruntowej w Konarzynach  nr ewid. dz. nr: 191, 192, 193/2

·         drogi gruntowej w Konarzynach  nr ewid. dz. 200/18’’.

Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień:

45.23.31.40-2 – Roboty drogowe.

45.23.32.20-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

 5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać po podpisaniu umowy do dnia 30 września 2008 roku.

 7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie

art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1

ustawy i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie

analizy złożonych dokumentów oraz oświadczeń, które zamawiający określił w SIWZ jako

dokumenty wymagane.

 8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający wymaga wniesienie wadium w kwocie: 1.500,00 złotych

 9.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena – 100 %

 10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Konarzyny w Sekretariacie

Termin składania ofert upływa w dniu 11 sierpnia 2008 roku o godz. 10.00

 11. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 sierpnia 2008 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego

– na sali posiedzeń.

 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany złożoną ofertą 30 dni od upływu terminu do składania ofert,

tj. do dnia 10 września 2008 roku.

 13. INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 14. INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU

ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ

BĘDĄ ZAMIESZCZANE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE

DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 15. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z

ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA

AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

 16. TERMIN ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Nr166716-2008 dnia 21.07.2008 roku.

 

Pliki do pobrania:

SIWZ
Załącznik Nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załacznik nr 8

 

Wytworzył: Barbara Rydygier
Data wytworzenia: 2008-07-21 14:58
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2008-07-21 14:58
Liczba wyświetleń strony: 504