Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Przetarg nieograniczony na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Data ogłoszenia: 2007-06-08 11:57
Termin składania ofert: 2007-06-08 11:57
Data zamknięcia: 2007-06-28 00:00

URZĄD GMINY W KONARZYNACH

ul. Szkolna 7 tel. (059) 83 310 11

ogłasza

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu geodezyjnego Konarzyny
i część obrębu geodezyjnego Zielona Huta, gmina Konarzyny o pow. ok. 49 ha.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia odebrać można (bezpłatnie) w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 6 lub pobrać ze strony: bip.konarzyny.pl.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie
art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z 2004 r. z późn. zm.) spełniający warunki określone w SIWZ.

Wadium nie jest wymagane.

Z uwagi na znikomy koszt przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego wraz z załącznikami – odpłatność nie będzie pobierana.

Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem „Plan miejscowy” należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Konarzynach pokój nr 4, do dnia 25 czerwca
2007 r. do godz. 11 tej.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 czerwca 2007 r. o godz. 11.15 w sali posiedzeń tut. urzędu.

Jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest cena.

Termin związania z ofertą: 30 dni.

Osoby do kontaktu: Krystyna Tyborska, Janina Hnatio tel./fax (059) 83 310 11.

Pliki do pobrania:
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ

Wytworzył: Barbara Rydygier
Data wytworzenia: 2007-06-08 11:57
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2007-06-08 11:57
Liczba wyświetleń strony: 478