Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Przetarg nieograniczony na modernizację hydroforni w miejscowości Konarzyny

Data ogłoszenia: 2007-03-05 14:23
Termin składania ofert: 2007-03-05 14:23
Data zamknięcia: 2007-03-13 00:00

GMINA KONARZYNY

ul. Szkolna 7

89- 607 Konarzyny

tel./fax (059) 83 310 11, e-mail: ug@konarzyny.pl

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na modernizację hydroforni

w miejscowości Konarzyny

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Konarzynach
przy ul. Szkolnej 7, 89- 607 Konarzyny, pok. nr 4 w godz. od 8.00 do 14.00

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin wykonania całości zamówienia: 30.03.2007 r.

W postępowaniu mogą wziać udział wykonawcy nie wkluczeni na podstawie art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z późn. zm.), spełniający warunki określone w SIWZ.

Wadium nie jest wymagane.

Jedynym kryterium oceny jest cena.

Oferty należy składać w pok. nr 4 Urzędu Gminy Konarzyny, ul. Szkolna 7, 89- 607 Konarzyny do dnia 12.03.2007 r. do godz. 10.00

Pliki do pobrania:
SIWZ
Dokumentacja hydrofornia Konarzyny
Badania wody hydrofornia Konarzyny

 

Do ogłoszonego przetargu wpłynęły 2 zapytania. Poniżej podajemy odpowiedzi

Zapytanie Nr 1 z dnia 06.03.2007 r. (data wpływu 07.03.2007 r.)

Pytanie Nr 1

Proszę o podanie parametrów technicznych filtrów KF-1000-06/1,5/RW-150

Odpowiedź:

DN 1000, 6 bar


Pytanie Nr 2:

Proszę o podanie parametrów technicznych areatora dynamicznego typu KAD-600-6/1,4

Odpowiedź:

Zastosować centralny areator dynamiczny o objętości 0,55 m3, wypełniony złożem mieszającym (pierścienie Białeckiego zapewniające doskonałe mieszanie wody z powietrzem). DN 600.


Pytanie Nr 3:

Proszę o podanie parametrów i składu masy kwarcowo- katalitycznej typu 1 oraz typu 3

Odpowiedź:

Podsypka 30 cm, złoże filtracyjne kwarcowe 30 cm, masa G1= 40 cm, L1=30 cm.


Pytanie Nr 4:

Proszę o podanie informacji dotyczącej sposobu płukania filtrów jaki został przewidziany- ręczny czy automatyczny?

Odpowiedź:

Ręczny

Pytanie Nr 5:

Czy na dostawie należy przewidzieć dostawę odpowiedniego kompresora do napowietrzania wody oraz dmuchawy do wzruszania złoża powietrzem?

Odpowiedź:

Należy zapewnić dostawę wszelkich urządzeń potrzebnych do pracy hydroforni.


Pytanie Nr 6:

W poz. Wyniki badań wody jest podana pełna analiza wody surowej z roku 1997 oraz wyniki badań zawartości Mn w wodzie uzdatnionej z 2006 r. Uważamy, ze przed doborem technologii i przystąpieniem do montażu bezwzględnie należy wykonać pełna analizę wody surowej. Jeśli taka wyniki takiej analizy są w Państwa posiadaniu to proszę o przesłanie nam ich tak szybko jak to możliwe.

Odpowiedź:

Nie posiadamy wyników takich analiz.


Pytanie Nr 7:

Proszę o podanie parametrów pompy głębinowej zasilającej SUW

Odpowiedź:

G- 80/VI


Pytanie nr 8:

Proszę o podanie pojemności zbiornika hydroforowego

Odpowiedź:

Pojemność 3 m3

Zapytanie Nr 2 z dnia 07.03.2007 r. (data wpływu 07.03.2007 r.)


Pytanie Nr 1:

Jaką wartość podatku VAT należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź:

22%


Pytanie nr 2:

Zgodnie z jaką ustawą lub rozporządzeniem będzie prowadzony odbiór obiektu- mam na myśli parametry fizykochemiczne wody uzdatnionej?

Odpowiedź:

Zgodnie z Dyrektywą Rady 98/83/WE z 03.11.1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wyjaśnienie do przedstawionego probelmu dot. przesłania przedmiaru robót w zapytaniu Nr 2:

Nie posiadamy przedmiaru robót, dlatego jego przesłanie jest niemożliwe.

Wytworzył: Barbara Rydygier
Data wytworzenia: 2007-03-05 14:23
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2007-03-05 14:23
Liczba wyświetleń strony: 475