Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Przetarg na remont w budynku starej części szkoły w Konarzynach przy ul. Szkolnej 12

Data ogłoszenia: 2007-01-05 13:33
Termin składania ofert: 2007-01-05 13:33
Data zamknięcia: 2007-01-19 00:00

Gmina Konarzyny, ul. Szkolna 7, 89- 607 Konarzyny ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na remont w budynku starej części szkoły w Konarzynach przy ul. Szkolnej 12.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Konarzynach przy ul. Szkolnej 7, 89- 607 Konarzyny, pok. nr 4 w godzinach od 8.00 do 14.00

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin wykonania całości zamówienia: 31 maja 2007 roku

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z późn. zm.), spełniający warunki określone w SIWZ.

Wadium nie jest wymagane.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Oferty należy składać w pok. Nr 4 Urzędu Gminy Konarzyny, ul. Szkolna 7, 89- 607 Konarzyny do dnia 16.01.2007 r. do godz. 10.00

Pliki do pobrania:
SIWZ
Rzut parteru
Rzut piętra

Przedmiar robót:
parter
piętro

Wytworzył: Barbara Rydygier
Data wytworzenia: 2007-01-05 13:33
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2007-01-05 13:33
Liczba wyświetleń strony: 486