Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Przetarg niegraniczony na modernizację drogi gruntowej Konarzyny- Zielona Huta

Data ogłoszenia: 2006-07-13 00:00
Termin składania ofert: 2006-07-13 00:00
Data zamknięcia: 2006-07-22 00:00

GMINA KONARZYNY

ul. Szkolna 7

89- 607 Konarzyny

tel./fax (059) 83 310 11, (059) 83 310 08

ug@konarzyny.pl

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 €
na modernizację drogi gruntowej Konarzyny- Zielona Huta

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Konarzynach przy ul. Szkolnej 7, 89- 607 Konarzyny, pok. Nr 4,
w godz. od 8.00 do 14.00.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin wykonania całości zamówienia: 30.08.2006 r.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 22
i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177
z 2004 r. z późn. zm.), spełniający warunki określone w SIWZ.
Wadium nie jest wymagane.
Jedynym kryterium oceny jest cena.
Oferty należy składać w pok. Nr 4 Urzędu Gminy Konarzyny, ul. Szkolna 7,
89- 607 Konarzyny do dnia 21.07.2006 r. do godz.1000

Pliki do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzył: Administrator Techniczny
Data wytworzenia: 2006-07-13 00:00
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2006-07-13 00:00
Liczba wyświetleń strony: 445