Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Przetarg nieograniczony na modernizację hydroforni

Data ogłoszenia: 2006-07-06 00:00
Termin składania ofert: 2006-07-06 00:00
Data zamknięcia: 2006-07-15 00:00

GMINA KONARZYNY 

ul. Szkolna 7

89- 607 Konarzyny

tel./fax (059) 83 310 11, (059) 83 310 08

ug@konarzyny.pl

 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 € na

modernizację hydroforni w miejscowości Kiełpin

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Konarzynach przy ul. Szkolnej 7, 89- 607 Konarzyny, pok. Nr 4,
w godz. od 8.00 do 14.00.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin wykonania całości zamówienia: 16.08.2006 r.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 22
i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177
z 2004 r. z późn. zm.), spełniający warunki określone w SIWZ.

Wadium nie jest wymagane.

Jedynym kryterium oceny jest cena.

Oferty należy składać w pok. Nr 4 Urzędu Gminy Konarzyny, ul. Szkolna 7,
89- 607 Konarzyny do dnia 14.07.2006 r. do godz. 1000

PLIKI DO POBRANIA:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dokumentacja

 

Wytworzył: Administrator Techniczny
Data wytworzenia: 2006-07-06 00:00
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2006-07-06 00:00
Liczba wyświetleń strony: 497