Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Przetargi ogłoszone przez UG Konarzyny

Data ogłoszenia: 2005-03-03 12:34
Termin składania ofert: 2005-03-03 12:34
Data zamknięcia: 2005-04-15 00:00

Przetargi ogłoszone przez UG Konarzyny 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 403 położonej w Zielonej Chocinie:

Wójt Gminy KONARZYNY

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki nr 403 położonej w Zielonej Chocinie o pow. 0,0773 ha, stanowiącej własność gminy.

Dla nieruchomości tej w Sądzie Rejonowym w Człuchowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW 11506.

Nieruchomość ta jest niezabudowana. Możliwość podłączenia mediów: energii elektrycznej, wody z ujęcia wiejskiego.

Działka znajduje się w obszarze dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konarzyny” przedmiotowy teren znajduje się
w obszarze potencjalnych terenów rozwojowych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 2.288 zł.

Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2005r. o godz. 10-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej – tj. 230 zł w kasie tut. Urzędu lub na konto Urząd Gminy Konarzyny
nr 82 9321 0001 0020 6226 2000 0020 nie później niż 3 dni przed terminem przetargu
tj. do dnia 11 kwietnia 2005r., a dowód wpłaty wadium przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, pozostałym osobom zostanie zwrócone w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego.

Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie w/w nieruchomości, ponadto wygrywający przetarg ponosi wszystkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu.

Wójt zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Ogłoszenie o przetargu jest opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu http://bip.konarzyny.pl.

Bliższe informacje o przedmiotowym przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Konarzyny, pokój nr 6.

Konarzyny 09 marca 2005 r.

Wytworzył: Administrator Techniczny
Data wytworzenia: 2005-03-03 12:34
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2005-03-03 12:34
Liczba wyświetleń strony: 532