Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Rok 2019

Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji celowej kllubom prowadzącym działalność sportową, na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2019

Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do celów wydania opinii dotyczącej wyboru podmiotów do realizacji zadania publicznego oraz wysokości dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru podmiotów oraz wysokości dotacji dla podmiotu realizującego zadanie publiczne

Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konarzyny na 2019 rok"

Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klasy I szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Konarzyny

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji celowej klubom prowadzącym działalność sportową, na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2019

Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji i zakresu działania sołectw gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu

Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru klubów prowadzących działalność sportową w celu przyznania dotacji celowej na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2019

Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wyboru klubu prowadzącego działalność sportową w celu przyznania dotacji celowej na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2019

Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie opracowania modułów zadaniowych dla gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz usytuowania  apteczki w Urzędzie Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 1 kwietnia 2019 w sprawie utworzenia gminnego magazynu zarządzania kryzysowego, przeciwpowodziowego i obrony cywilnej dla Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia w użyczenie części działki na 130/5 obręb Zielona Huta położonej w Żychcach

Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 262/6 obręb Zielona Huta położonej w Zielonej Hucie

Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - dot. zadania: "Zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych z terenu Gminy Konarzyny"

Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy

Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia założeń raportu o stanie gminy

Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia uzupełniającego naboru wniosków w ramach projektu pn. "Słońce źródłem pozyskiwania energii" w ramach Poddziałania 10.3.1 - Odnawialne źródła  energii - wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagrody dla najlepszych uczniów w Zespole Szkół Publicznych w Konarzynach

Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz usuwania wiatrołomów i zlomów z nieruchomości będących własnością Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie Raprotu o stanie Gminy Konarzyny za rok 2018

Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie prozeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego

Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 44/2019 Wojta Gminy Konarzyny z dnia 24 czerwca 2019 r. w sproawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Konarzyny zdnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy

Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Konarzynach

Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz udzielania upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego i do wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia działań podczas nieobecności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach

Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenuia ppostępowań w sprawie świadczenia dobry start

Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego

Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach

Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 104/2017Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla Urzędu Gminy w Konarzynach

Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej

Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 6 września 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 18 września 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 października 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej

Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 24 października 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 24 października 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Konarzyny na lata 2019-2022

Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach do wydawania decyzji w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. aktualizacji, wdrażania i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie sprzętu OC gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy w Konarzynach

załącznik do Zarządzenia 90/2019 jest wyłączony z jawności

Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych dla Urzędu Gminy w Konarzynach

załącznik do Zarządzenia 91/2019 jest wyłączony z jawności

Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Kiełpin

Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 11 grudnai 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości nabywanych pod drogi, połozonych w obrębie geodezyjnym Konarzyny

Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 grudnia 2019 w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji celowej klubom prowadzącym działalność sportową, na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2020

Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej środków pieniężnych w kasie w dniu 31.12.2019 r.

Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2020 rok

Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Konarzynyz dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Konarzynach

 

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2020-05-06 10:19
Opublikował: Ewelina Tyborska
Data opublikowania: 2019-02-13 08:07
Ostatnia zmiana: aktualizacja
Data ostaniej zmiany: 2020-05-06 10:20
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 920