Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 29 października 2018 r.

Uchwała Nr XXXI/242/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Konarzyny

Uchwała Nr XXXI/243/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim musza odpowiadać składane projekty

Uchwała Nr XXXI/244/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 29 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie "Rocznego programu współparcy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"

Uchwała Nr XXXI/245/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 29 października 2018 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Konarzyny

Uchwała Nr XXXI/246/2018 Rady Gminy w Konarzyanch z dnia 29 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej dla celów podatku rolnego zmiana: uchwała Rady Gminy w Konarzynach Nr I/7/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 20 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej dla celów podatku rolnego

Uchwała Nr XXXI/247/2018 Rady Giny w Konarzynach z dnia 29 października 2018 r. w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości zmiana: Uchwała Nr I/8/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 20 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXI/248/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 29 października 2018 r. w sprawie średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Konarzyny na rok 2019

Uchwała Nr XXXI/248/2018 z 29.10.2018 r. została unieważniona przez rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego!

Uchwała Nr XXXI/249/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 29 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wyadatków na rok 2018

Uchwała Nr XXXI/250/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Wytworzył: Milena Dorawa
Data wytworzenia: 2018-11-06 07:46
Opublikował: Ewelina Tyborska
Data opublikowania: 2018-11-06 08:02
Ostatnia zmiana: aktualizacja
Data ostaniej zmiany: 2019-05-28 10:13
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 1069