Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Rok 2018

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 stycznia 2018 . w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wykręślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidenzji Zabytków

Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Konarzyny nr 82 z dnia 06.09.2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidenzji Zabytków

Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru klubów prowadzących działalność sportową w celu przyznania dotacji celowej na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2018

Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru klubu prowadzącego działalność sportową w celu przyznania dotacji celowej na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do celów wydania opinii totyczącej wyboru podmiotów do realizacji zadania publicznego oraz wysokości dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru podmiotu oraz wysokości dotacji dla podmiotu realizującego zadanie publiczne

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konarzyny na 2018 r

Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Zarządzenie Nr 13/1/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach postawowych i klasy I szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Konarzyny

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 lutego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji gminnej - dot konkursu "Piękna wieś"

Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

                Sprawozdanie z wykonania budżetu

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentów ścisłego zarachowania: kart przydziału do formacji obrony cywilnej

Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenia Nr 26/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przezanczonych do zamiany

Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie gospodarki transportowej i finansowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny prac w konkursie plastycznym/wiedzy o tematyce odpadowej pt. "Moja czysta okolica" organizowanym przez Gminę Konarzyny w ramach projektu "Kampania Gminy Konarzyny na rzecz zrównoważonego rozwoju". Kampania dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zminay skałdu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Konarzynach

Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał

Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2015 w sprawie regulaminu przyznawania nagrody dla najlepszego ucznia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Publicznych w Konarzynach

Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach do prowadzenia postępowań świadczenia dobry start

Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie gospodarki transportowej i finansowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Konarzynach

Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Konarzyny zd nia 5 lipca 2018 r. w sprawie przygotowania gminy Konarzyny do powiatowego kompleksowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "SOSNA-2018"

Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

(załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2018)

Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konarzyny na nieruchomość będącą własnością Skarbu Państwa-Nadleśnictwa Osusznica

Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach

Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy

Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy

Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych istytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 października 2018 r. w sprawie powołania i zadań Komisji Stypendialnej w celu opiniowania wnisków o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów

Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny prac w konkursie "Polacy nie gęsi..." organizowanym przez Gminę Konarzyny w ramach projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 19 paździrnika 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społeczmnych

Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 października 2018 r. o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Konarzyny.

Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie:ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu  przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie smiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Konarzynach

Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego.

Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wprowarzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej

Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 19 listopada 2018 w sprawie powołania komisji odbiorowej

Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej

Zarządzenie 87/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie: powołania komisji do celów wydania opinii dotyczącej wyboru podmiotów do realizacji zadania publicznego oraz wysokości dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Zarządzenia Nr 89/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 listopada w sprawie: wyboru podmiotu oraz wysokości dotacji dla podmiotu realizującego zadanie publiczne

Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego.

Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawiw powołania komisji odbiorowej

Zarządzenie Nr  95/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy

Zarządznie Nr 97/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji celowej klubom prowadzącym działalność sportową, na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2019

Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalnośc pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 101/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 102/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie gospodarki transportowej i finansowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Konarzyny.

Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 104/2018 Wojta Gminy Konarzyny z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie sprzętu OC gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 105/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 106/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej środków pieniężnych w kasie w dniu 31.12.2018 r.

Zarządzenie Nr 107/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia  pogotowia kasowego na 2019 rok

 

 

Wytworzył: Milena Dorawa
Data wytworzenia: 2018-05-28 14:42
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2018-01-02 08:43
Ostatnia zmiana: aktualizacja danych
Data ostaniej zmiany: 2021-06-18 09:55
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 2056