Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

INFORMACJE   OGÓLNE

     Gmina Konarzyny uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012 roku weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z powyższym przedsiębiorca, który zamierza na terenie Gminy Konarzyny prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wojta Gminy Konarzyny. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

 

      Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

♦ firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

♦ numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

♦ numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

♦ określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się:

♦ dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.)posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011, Nr 152, poz. 897),

♦ oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  o następującej treści:

" Oświadczam, że:

dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości są kompletne igodne z prawdą,
znane mi są i spełniam warunki wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późń. zm."

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012 r.) omawianej ustawy  posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunlanych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie obierania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej  w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012 r. art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011, Nr 152, poz. 897).

Podmiotodbierający odpady komunalne od włascicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnieni następujących wymagań:

posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązany jest do:

przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępwoania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmiesznych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Dokumenty do pobrania:

wniosek  (29 KB)

oświadczenie  (25 KB)

Numer rejestrowy Data wpisu                   Firma, siedziba oraz adres albo imię nazwisko i adres  przedsiębiorcy   NIP    REGON  Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

1/2012

28.02.2012

ALTVATER PIŁA Sp. z o.o.
w Pile

764-17-96-232

570302283

 
wykreślono wykreślono dnia 02.05.2013 r. ul. Łączna 4a, 64-920 Piła      
         
 • 20 01 01- papier i tektura;
 • 20 01 02- szkło;
 • 20 01 08- odpady kuchenne ulegajace biodegradacji;
 • 20 01 10- odzież;
 • 20 01 11- tekstylia;
 • 20 01 25- oleje i tłuszcze jadalne
 • 20 01 28- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepisze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
 • 20 01 30- detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
 • 20 01 32- leki inne niż wymienione w 20 01 31
 • 20 01 34- baterie i akumlatory inne niż wymienione w 20 01 33
 • 20 01 36- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
 • 20 01 38- drewno inne niż wymienione w 20 01 37;
 • 20 01 39- tworzywo sztuczne;
 • 20 01 40- metale;
 • 20 01 41- odpady zmiotek wentylacyjnych;
 • 20 01 80- środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;
 • 20 01 99- inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;
 • 20 02 01- odpady ulegające biodegradacji;
 • 20 02 02- gleba i ziemia, w tym kamienie,
 • 20 02 03- inne odpady nieulegające biodegradacji;
 • 20 03 01- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 • 20 03 02- odpady z targowisk,
 • 20 03 03- odpady z oczyszczania ulic i placów;
 • 20 03 04- szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości;
 • 20 03 06- odpady ze studzienek kanalizacyjnych;
 • 20 03 07- odpady wielkogabarytowe;
 • 20 03 99-  odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.
  17.04.2012        
  zmiana z dnia 27.12.2012 SUEZ Północ Sp. zo.o.      
2/2012 zmiana  z dnia 18.02.2014 ul. Trakt Św. Wojciecha 43/45 591-10-03-833 190943843  
  zmiana z dnia 27.09.2016 dot. nazwy firmy 80-044 Gdańsk      
         
 • 15 01 01-opakowania z papieru i tektury;
 • 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;
 • 15 01 03 - opakowania z drewna;
 • 15 01 04 - opakowania z metali;
 • 15 01 05-opakowania wielomateriałowe;
 • 15 01 06-zmieszane odpady opakowaniowe
 • 15 01 07- opakowania ze szkła;
 • 15 01 09- opakowania z tekstyliów;
 • 15 01 10 opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
 • 15 01 11 opakowania metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi)
 • 16 01 03 - zuzyte opony,
 • 17 01 01- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
 • 17 01 02- gruz ceglany,
 • 17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
 • 17 01 07- zmieszane odpady z betonu, gruzu cegelnego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 17 01 06,
 • 17 01 80 usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
 • 17 01 81 odpady z remontów i przebudowy dróg,
 • 17 01 82 inne niewymienione odpady,
 • 17 02 01- drewno,
 • 17 02 02- szkło,
 • 17 02 03- tworzywa sztuczne,
 • 17 03 02 - asfalt inny niż wymienione w 17 03 01,
 • 17 03 80 odpadowa papa,
 • 17 04 01- miedź, brąz, mosiądz,
 • 17 04 02- aluminium,
 • 17 04 03- ołów,
 • 17 04 04- cynk,
 • 17 04 05- żelazo i stal,
 • 17 04 06- cyna,
 • 17 04 07- mieszaniny metali,
 • 17 04 11- kable inne niż wymienione w 17 04 10,
 • 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, nie wymienione w 17 05 03,
 • 17 05 06 urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05,
 • 17 05 08- tłucze tortowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,
 • 17 06 04- materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,
 • 17 08 02- materiały konstrukcyjne zawierajace gips inne niż wymienione w 17 08 01,
 • 17 09 04- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 07 01, 17 09 02 i  17 09 03,
 • 20 01 01-papier i tektura;
 • 20 01 02-szkło;
 • 20 01 08- odpady kuchenne ulegajace biodegradacji;
 • 20 01 10- odzież;
 • 20 01 11- tekstylia;
 • 20 01 13- rozpuszczalniki;
 • 20 01 14- kwasy;
 • 20 01 15- alkalia;
 • 20 01 17-odczynniki fotograficzne;
 • 20 01 19-środki ochrony roślin  I i II klasy toksyczności ( bardzo toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
 • 20 01 21- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rtęć
 • 20 01 23- urządzenia zawierające freony;
 • 20 01 25- oleje i tłuszcze jadalne;
 • 20 01 26- oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25;
 • 20 01 27- farby, tusze, farby drukarskie, kleje. lepisze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;
 • 20 01 28- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepisze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
 • 20 01 29- Detergenty zawierajace substancje niebezpieczne
 • 20 01 30- detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
 • 20 01 31-leki cytotoksyczne i sytostatyczne;
 • 20 01 32-leki inne niż wymienione w 20 01 31
 • 20 01 33- baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02  lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierajace te baterie;
 • 20 01 34- baterie akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;
 • 20 01 35-zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierajace niebezpieczne składniki;
 • 20 01 36- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;
 • 20 01 37-drewno zawierające substancje niebezpieczne;
 • 20 01 38-drewni inne niż wymienione w 20 01 37;
 • 20 01 39-tworzywa sztuczne;
 • 20 01 40- metale;
 • 20 01 41- odpady zmiotek wentylacyjnych;
 • 20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;
 • 20 01 99-inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;
 • 20 02 01-odpady ulegajace biodegradacji;
 • 20 02 02- gleba i ziemia, w tym kamienie;
 • 20 02 03- inne odpady ulegające biodegradacji;
 • 20 03 01-niesegregowane (zmieszane) odpady komunlane;
 • 20 03 02- odpady z targowisk;
 • 20 03 03- odpady z czyszczenia  ulic i placów;
 • 20 03 04-szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości;
 • 20 03 06- odpady ze studzienek kanalizacyjnych;
 • 20 03 07-odpady wielogabarytowe;
 • 20 03 99- nodpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.
           
           
  28.06.2012

Zakład Oczyszczania Miasta " ZOM" Andrzej Pestka

Klawkowo, ul. Kościerska 4A

89-600 Chojnice

     
  12.12.2016 zmiana  po przekształceniu firmy  ZOM Klawkowo Sp. z o.o.
Klawkowo, ul. Kościerska 4A
89-620 Chojnice
555-000-28-63 090022514  
3/2012 19.04.2017 zmiana po przekształceniu firmy

Zakła Oczyszczania Miasta "ZOM" Klawkowo spólka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Klawkowo, ul. KOścierska 4A

89-620 Chojnice

555-211-28-28 366033250  
         

• 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,

• 15 01 02- opakowania z tworzyw sztucznych,

• 15 01 03- opakowania z drewna,

• 15 01 04 - opakowania z metali,

• 15 01 05 - opakowania wielomateriałowe,

• 15 01 06 - zniszczone odpady opakowaniowe,

• 15 01 07 - opakowania ze szkła,

• 15 01 09 - opakowania z tekstyliów,

• 15 01 10 - opakowania zawierajace pozostałowści substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności bardzo toksyczne i toksyczne,

• 15 01 11 - opakowania z metali zawierajace niebezpieczne porowate elementy zmocnienia konstrukcyjnego ( np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

• 15 02 02 - sorbenty, materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania ( np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

• 15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione 15 02 02,

 

16 01 03 - zużyte opony

* 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02 Gruz ceglany,

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne ni z wymienione w 17 01 06,

17 01 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 inne niż wymienione odpady,

17 02 01 Drewno,

17 02 02 Szkło,

17 02 03 Tworzywa Sztuczne,

17 02 02 Szkło,

17 02 03 Tworzywa Sztuczne,

17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 03 80 Odpadowa papa,

17 04 01 miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 aluminium

17 04 03 ołów,

17 04 04 cynk

17 04 05 żelazo i stal

17 04 06 cyna

17 04 07 mieszaniny metali

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 06 urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w poz. 17 05 07

17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

• 20 01 01 - papier, tektura,

• 20 01 02 - szkło,

• 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

• 20 01 10 - odzież,

• 20 01 11 - tekstylia,

• 20 01 13- rozpuszczalniki,

• 20 01 14 - kwasy,

• 20 01 15 - alkalia,

• 20 01 17- odczynniki fotogtraficzne,

• 20 01 19 - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności ( bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

• 20 01 21 - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rtęć,

• 20 01 23 - urządzenia zawierające freony,

• 20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne,

• 20 01 26 - oleje i tłuszcze inne niż wymienione 20 01 25,

• 20 01 27 - farby, tłuszcze, farby drukarskie , kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

• 20 01 28 - farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione 20 01 27,

• 20 01 29 - detergenty zawierajace substancje niebezpieczne,

• 20 01 30 - detergenty inne niż wymienione 20 01 29,

• 20 01 31 - leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

• 20 01 32 - leki i inne niż wymienione w 20 01 31,

• 20 01 33 - baterie i akumlatory łącznie z bateriami akumlatorowymi wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

• 20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

• 20 01 35 - zurzyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

• 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inneniż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,

• 20 01 37 - drewno zawierające substancje niebezpieczne,

• 20 01 38- drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

• 20 01 39 - tworzywa sztuczne,

• 20 01 40 - metale,

• 20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych,

• 20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione 20 01 19,

• 20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

• 20 02 01 - odpady ulegające biodegracji,

• 20 02 02- gleba i ziemia , w tym kamienie,

• 20 02 03 - inne odpady nieulegające biodergadacji

• 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

• 20 03 02 - odpady targowisk,

• 20 03 03 -odpady z czyszczenia ulic i placów,

• 20 03 04 - szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

• 20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

• 20 03 07 - odpady wielogabarytowe,

• 20 03 99 - odpady kuchenne nie wymienione w innych podgrupach
    ELWOZ  Sp. z o.o.      
4/2012

05.10.2012

zmiana

28.02.2020 r.

Oddział Sierakowice

ul. Słupska 2,
83-340 Sierakowice

589-105-07-74 191060318  
         
 • 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury,
 • 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,
 • 15 01 03 Opakowania z drewna,
 • 15 01 04 Opakowania z metali,
 • 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe,
 • 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe,
 • 15 01 07 Opakowania ze szkła,
 • 15 01 09 Opakowania z tekstyliów,
 • 17 01 01 Odpady betonu oraz gruzu betonowy z rozbiórek i remontów,
 • 17 01 02 Gruz cegelny,
 • 17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
 • 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu cegelnego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
 • 17 02 01 Drewno,
 • 17 02 02 Szkło,
 • 17 02 03 Tworzywo sztuczne,
 • 17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,
 • 20 01 01 Papier i tektura,
 • 20 01 02 Szkło,
 • 20 01 08 Odpay kuchenne ulegające biodegradacji,
 • 20 01 10 Oddzież,
 • 20 01 11 Tekstylia,
 • 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne,
 • 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepisze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,
 • 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,
 • 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31,
 • 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w  20 01 33,
 • 20 01 36 Zużyte urządzenia elekryczne i elekroniczne inne niż wymienione  w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
 • 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
 • 20 01 39 Tworzywa sztuczne,
 • 20 01 40 Metale,
 • 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych,
 • 20 01 80 Środki Ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,
 • 20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,
 • 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji,
 • 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie,
 • 20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji,
 • 20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 • 20 03 02 Odpady z targowisk,
 • 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów,
 •  20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,
 • 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych,
 • 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe,
 • 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych p
 • odgrupach
    Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "STARKOM" Spółka z o.o.      
5/2012 05.10.2012 ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański 592-020-31-58   190046500  
         
 • 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,
 • 15 01 03 Opakowania z drewna,
 • 15 01 04 Opakowania z metali,
 • 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe,
 • 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe,
 • 15 01 07 Opakowania ze szkła,
 • 15 01 09 Opakowania z tekstyliów,
 • 15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności- bardzo toksyczne i toksyczne)
 • 15 01 11 Opakowania z metali zawierajace niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego ( np. azbest), włączenie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,
 • 15 02 02 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
 • 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochrone inne niż wymienione w 15 02 02,
 • 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
 • 17 01 02 Gruz ceglany,
 • 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
 • 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne ni z wymienione w 17 01 06,
 • 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
 • 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg,
 • 17 01 82 Inne nie wymienione odpady,
 • 17 02 01 Drewno,
 • 17 02 02 Szkło,
 • 17 02 03 Tworzywa Sztuczne,
 • 19 08 01 Skratki,
 • 19 08 02 Zawartość piaskowników,
 • 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe,
 • 20 01 01 Papier i tektura,
 • 20 01 02 Szkło,
 • 20 01 08 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji,
 • 20 01 10 Odzież,
 • 20 01 11 Tekstylia,
 • 20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
 • 20 01 23 Urządzenia zawierające freony,
 • 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne,
 • 20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepisze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
 • 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepisze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,
 • 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,
 • 20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
 • 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31,
 • 20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,
 • 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
 • 20 01 35 Zuzyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierajace nibezpieczne składniki (1),
 • 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
 • 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
 • 20 01 39 Tworzywa sztuczne,
 • 20 01 40 Metale,
 • 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych,
 • 20 01 80 Środki ochrony roslin inne niż wymienione w 20 01 19,
 • 20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,
 • 20 02 01 Odpady ulegajace biodegradacji,
 • 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie,
 • 20 02 03 Inne odpady nie ulegajace biodegradacji,
 • 20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 • 20 03 02 Odpady z targowisk,
 • 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów,
 • 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służacych do gromadzenia nieczystości,
 • 20 03 06  Odpady ze studzienek  kanalizacyjnych,
 • 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe,
 • 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
    AGRO-POL Anna Kobus      
1/2013 12.12.2013 Nieżychowice 47
89-620 Chojnice
555-157-46-79 220704481 220704481
         
 • 15 01 01  Opakowania z papieru i tektury,
 • 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,
 • 15 01 03 Opakowania z drewna,
 • 15 01 04 Opakowania z metali,
 • 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe,
 • 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe,
 • 15 01 07 Opakowania ze szkła,
 • 15 01 09 Opakowania z tekstyliów,
 • 16 01 03 Zużyte opony
 • 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
 • 17 01 02 Gruz ceglany,
 • 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
 • 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne ni z wymienione w 17 01 06,
 • 17 02 01 Drewno,
 • 17 02 02 Szkło,
 • 17 02 03 Tworzywa Sztuczne
 • 20 01 01 Papier i tektura,
 • 20 01 02 Szkło,
 • 20 01 08 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji,
 • 20 01 10 Odzież,
 • 20 01 11 Tekstylia,
 • 20 01 39 Tworzywa sztuczne,
 • 20 01 40 Metale,
 • 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych,
 • 20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,
 • 20 02 01 Odpady ulegajace biodegradacji,
 • 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie,
 • 20 02 03 Inne odpady nie ulegajace biodegradacji,
 • 20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 • 20 03 02 Odpady z targowisk,
 • 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów,
 • 20 03 06  Odpady ze studzienek  kanalizacyjnych,
 • 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe,
 • 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
2/2013 24.12.2013 PHUT "MARCO" Marek Plech      
wykreślono
 

wykreślono dnia 05.03.2014

Ćmińsk, Wyręba 61, 26-085 Miedziana Góra 959-093-51-78 292865570
 • 20 01 10 Odzież,
 • 20 01 11 Tekstylia,
1/2014 02.01.2014 Firma Handowla "TESSO" sp.j. Andrzej Kowalczyk, Dorota Kowalczyk      
wykreślono wykreślono dnia 25.02.2014r ul. Spokojna 20A,
84-549 Gdynia
585-000-31-34 190198747

20 01 10 Odzież,
20 01 11 Tekstylia

2/2014 28.04.2014 Zakład zagospodarowanie Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Nowy Dwór 35 89-620 Chojnice 555-20-72-738 220719005  
         
 • 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
 • 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,
 • 15 01 03 Opakowania z drewna,
 • 15 01 04 Opakowania z metali,
 • 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe,
 • 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe,
 • 15 01 07 Opakowania ze szkła,
 • 15 01 09 Opakowania z tekstyliów,
 • 15 02 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
 • 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
 • 17 01 02 Gruz ceglany,
 • 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
 • 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne ni z wymienione w 17 01 06,
 • 17 02 01 Drewno,
 • 17 02 02 Szkło,
 • 17 02 03 Tworzywa Sztuczne,
 • 17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
 • 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
 • 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w poz. 17 05 07
 • 17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
 • 17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
 • 17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
 • 19 03 05 odapdy stabilizowane inne niz wymienione w 19 03 04
 • 19 03 07 odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06
 • 19 04 01 zeszklone odpady
 • 19 05 01 nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
 • nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
 • kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienający się do wykorzystania)
 • 19 05 99 inne niewymienione odpady
 • 19 06 04 przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
 • 19 06 06 przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
 • 19 08 01 Skratki,
 • 19 08 02 Zawartość piaskowników,
 • 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe,
 • 19 08 12
 • szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemyslowych inne niż wymienione w 19 08 11
 • 19 08 14 szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niz wymienione w 19 08 13
 • 19 09 01 odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
 • 19 09 02 osady z klarowania wody
 • 19 09 03 osady z dekarbonizacji wody
 • 19 09 04 zuzyty węgiel aktywny
 • 19 09 05 nienasycone lub zużyte żywice jonowymienne
 • 19 09 06 roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
 • 19 09 99 iine niewymienione odpady
 • 19 12 09 minerały (np. piasek, kamienie)
 • 19 12 12 inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
 • 20 01 01-papier i tektura;
 • 20 01 02-szkło;
 • 20 01 08- odpady kuchenne ulegajace biodegradacji;
 • 20 01 10- odzież;
 • 20 01 11- tekstylia;
 • 20 01 13- rozpuszczalniki;
 • 20 01 14- kwasy;
 • 20 01 15- alkalia;
 • 20 01 17-odczynniki fotograficzne;
 • 20 01 19-środki ochrony roślin  I i II klasy toksyczności ( bardzo toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
 • 20 01 21- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rtęć
 • 20 01 23- urządzenia zawierające freony;
 • 20 01 25- oleje i tłuszcze jadalne;
 • 20 01 26- oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25;
 • 20 01 27- farby, tusze, farby drukarskie, kleje. lepisze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;
 • 20 01 28- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepisze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
 • 20 01 29- Detergenty zawierajace substancje niebezpieczne
 • 20 01 30- detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
 • 20 01 31-leki cytotoksyczne i sytostatyczne;
 • 20 01 32-leki inne niż wymienione w 20 01 31
 • 20 01 33- baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02  lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierajace te baterie;
 • 20 01 34- baterie akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;
 • 20 01 35-zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierajace niebezpieczne składniki;
 • 20 01 36- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;
 • 20 01 37-drewno zawierające substancje niebezpieczne;
 • 20 01 38-drewni inne niż wymienione w 20 01 37;
 • 20 01 39-tworzywa sztuczne;
 • 20 01 40- metale;
 • 20 01 41- odpady zmiotek wentylacyjnych;
 • 20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;
 • 20 01 99-inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;
 • 20 02 01-odpady ulegajace biodegradacji;
 • 20 02 02- gleba i ziemia, w tym kamienie;
 • 20 02 03- inne odpady ulegające biodegradacji;
 • 20 03 01-niesegregowane (zmieszane) odpady komunlane;
 • 20 03 02- odpady z targowisk;
 • 20 03 03- odpady z czyszczenia  ulic i placów;
 • 20 03 04-szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości;
 • 20 03 06- odpady ze studzienek kanalizacyjnych;
 • 20 03 07-odpady wielogabarytowe;
 • 20 03 99- nodpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 

Wytworzył: Elżbieta Gostomczyk
Data wytworzenia: 2012-02-27 08:06
Opublikował: Elżbieta Gostomczyk
Data opublikowania: 2020-03-02 12:53
Ostatnia zmiana: Aktualizacja
Data ostaniej zmiany: 2020-03-02 12:53
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 1305