Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Zbywanie nieruchomości stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej

Zbywanie nieruchomości stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 

 

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach Gminy Konarzyny w drodze bezprzetargowej.

 


Dotyczy: 
   1. Darowizny nieruchomości oraz wnoszenia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółek (aport)
   2. Sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
   3. Sprzedaży nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości.
   4. Sprzedaży nieruchomości na cele publiczne.
   5. Sprzedaży udziału w nieruchomości na rzecz pozostałych współwłaścicieli.

Wymagane dokumenty:
Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek o nabycie nieruchomości. ►  druk do pobrania (25 KB)
oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych: druk do pobrania

wskazując teren na załączonej mapie geodezyjnej wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.
Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (tj.: koszty wyceny nieruchomości, koszty podziału geodezyjnego oraz koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat pok. nr 1


Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. Postępowanie w w/w sprawach wszczyna się z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych.
2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Gminy, sprawdzeniu księgi wieczystej w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości, kierowane jest zlecenie do biegłego rzeczoznawcy o ustalenie wartości szacunkowej. Po otrzymaniu elaboratu szacunkowego sprawa kierowana jest na sesję Rady Gminy w celu podjęcia Uchwały Rady Gminy o sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Wójt Gminy przeznacza nieruchomość do sprzedaży i podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości do sprzedaży. Wykazy nieruchomości wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i przesyłane do sołtysa wsi. Po upływie terminu zamieszczenia wykazu prowadzone są rokowania.
3. Następnie zawierana jest umowa notarialna.
4. W ciągu 21 dni od dnia sporządzenia protokołu z rokowań Wójt wystąpi o zawarcie aktu notarialnego. Wyznaczony termin podpisania umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zawarciu aktu notarialnego.
6. Sprawy zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych.
7. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków o nabycie nieruchomości.
Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

Jednostka odpowiedzialna:
Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa
Tel.(59) 8331011

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-30 01:56
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-30 01:57
Ostatnia zmiana: zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Data ostaniej zmiany: 2018-06-08 13:55
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 412