Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności 

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnościWymagane dokumenty :

1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych: druk do pobrania
2. Wniosek   ► druk do pobrania (30.5 KB) 

3. oryginał aktualnego odpisu z księgi wieczystej (z ostatnich 3 miesięcy)
4. odpis aktu notarialnego ustanawiającego prawo użytkowania wieczystego (potwierdzony za zgodność z oryginałem)
5. aktualny wypis z rejestru gruntów.

Opłaty :
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.


Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat pok. nr 1


Termin i sposób załatwienia sprawy :
1. Termin załatwienia wniosku w ciągu miesiąca, w szczególnych przypadkach w ciągu dwóch miesięcy. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych następuje w drodze decyzji Wójta Gminy.
2. Ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu własności w księdze wieczystej. Ustaloną decyzją administracyjną opłatę za przekształcenie wnosi się jednorazowo lub w ratach.
3. W przypadku rat ustanawiana jest na rzecz gminy hipoteka przymusowa.

Tryb odwoławczy :
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Wójta Gminy Konarzyny .

Jednostka odpowiedzialna :
Samodzielne stanowisko ds.rolnictwa
Tel.(59) 8331011

 

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-30 01:54
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-30 01:56
Ostatnia zmiana: zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Data ostaniej zmiany: 2018-06-08 13:54
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 420