Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Prawo pierwokupu

Prawo pierwokupu 

 

Prawo pierwokupu


Wymagane dokumenty:
Umowa notarialna – warunkowej umowy sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej /uprzednio nabytej od Gminy/ położonej na terenie gminy.
Wniosek o wydanie oświadczenia.

Opłaty:
Wniosek wolny od opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat pok. nr 1

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. Pracownik urzędu przygotowuje niezbędne dokumenty.
2. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania przez Wójta, zawiadomienia o treści umowy sprzedaży. Wójt wykonuje prawo pierwokupu przez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego u notariusza.
3. Prawo pierwokupu wykonuje się po cenie ustalonej między stronami w umowie sprzedaży.
4. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu, Wójt Gminy na wniosek zainteresowanego wydaje oświadczenie o rezygnacji z prawa pierwokupu, które stanowi podstawę zawarcia pomiędzy kupującym a sprzedającym aktu notarialnego – umowy przeniesienia własności.

Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż podstawą wszczęcia sprawy jest oświadczenie woli złożone przed notariuszem. Akt notarialny - warunkowa umowa sprzedaży zawiera pouczenie o przysługującym gminie prawie pierwokupu. Podjęte w konsekwencji zawartej warunkowej umowy sprzedaży stanowisko Wójta Gminy nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Jednostka odpowiedzialna:
Samodzielne stanowisko ds.rolnictwa
Tel.(59) 8331011Dodatkowe informacje:
Skorzystanie lub nie skorzystanie z prawa pierwokupu jest sprawą rozpatrywaną z urzędu.

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-30 01:54
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-30 01:54
Liczba wyświetleń strony: 413