Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu 

 

Dotyczy:
1.Uaktualnienia naliczeń opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego, umową darowizny, postanowieniem sądu i nabyciem prawa trwałego zarządu.
2.Aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu (działanie z urzędu na podstawie aktualnej wyceny wartości nieruchomości).

Wymagane dokumenty:

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych: druk do pobrania

-wniosek o zmianę naliczenia opłaty rocznej (w związku z nabyciem/zbyciem nieruchomości gruntowej, w związku z nabyciem spadku)    ► druk do pobrania  (26.5 KB)
-dokumenty przenoszące nabyte prawo: akt notarialny, postanowienie Sądu.

Opłaty:
Od wniosków nie pobiera się opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat pok.nr 1


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Termin załatwienia wniosku – w ciągu jednego miesiąca, w sprawach szczególnych w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji wydanej w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, przysługuje stronie wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Konarzyny terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, a od aktualizacji opłat rocznych przysługuje odwołanie bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku


Jednostka odpowiedzialna:
Samodzielne stanowisko ds.rolnictwa

Tel. (59) 83 31011

Podstawa prawna:
Art. 77 do 81 oraz art.87 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 roku Nr102, poz. 651 z późniejszymi zmianami ).

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-30 01:52
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-30 01:53
Ostatnia zmiana: zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Data ostaniej zmiany: 2018-06-08 13:52
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 413