Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Podział nieruchomości -zatwierdzenie projektu podziału

Podział nieruchomości -zatwierdzenie projektu podziału

 

 

Podział nieruchomościWymagane dokumenty:
I. Wniosek osoby lub osób (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością) posiadających tytuł prawny do nieruchomości.  

   druk do pobrania  (23 KB)- wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału  
 

Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
Wypis z rejestru gruntów lub katastru nieruchomości, 
 Projekty podziału nieruchomości opracowany na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonane przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.
decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu w przypadku braku aktualnego planu zagospodarowania.
Opinię w formie postanowienia o zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym

 


Opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat pok. nr 1


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Konarzyny w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Samodzielne stanowisko ds.rolnictwa


Tel.(59) 8331011


Podstawa prawna:
Art.92 do art. 100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami).

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-30 01:49
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-30 01:49
Liczba wyświetleń strony: 443