Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Zbywanie nieruchomości stanowiącej własność gminy w drodze przetargu

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargówWymagane dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć  zgodę na przetwarzanie danych osobowych: ZGODA
Wniosek o nabycie nieruchomości. ►   druk do pobrania  (24 KB)


Opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat pok.nr 1

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Postępowanie w w/w sprawach wszczyna się z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych.
Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii Rady Gminy, sprawdzeniu księgi wieczystej w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości. W przypadku pozytywnej opinii Rady Gminy, co do sprzedaży nieruchomości kieruje się zlecenie do biegłego rzeczoznawcy o ustalenie wartości szacunkowej. Po otrzymaniu elaboratu szacunkowego sprawa kierowana jest na sesję Rady Gminy w celu podjęcia Uchwały Rady Gminy o sprzedaży nieruchomości. Wójt Gminy przeznacza nieruchomość do sprzedaży i podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości do sprzedaży. Wykazy nieruchomości wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i przesyłane do sołtysa wsi. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości ( 6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazy) ogłaszany jest przetarg na zbycie nieruchomości.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości i terminie.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2004 r.  Nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostaje zaliczane na poczet nabycia nieruchomości a pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie trzech dni od daty przetargu. 
 Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli osoba ustalona nabywcą nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty pozostałej należności.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium a także pełnomocnictwo notarialne sporządzone przez firmę, bądź osobę fizyczną, którą reprezentuje.
Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Sprawy zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych.
Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków o nabycie nieruchomości.

 


Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

Jednostka odpowiedzialna:
Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa - Tel.(059) 8331011 

Podstawa prawna:
Dział II, rozdział 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) , oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości( Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108 ).

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-30 01:46
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-30 01:47
Ostatnia zmiana: zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Data ostaniej zmiany: 2018-06-08 13:49
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 426