Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ► druk do pobrania zawierający:
a) oznaczenie rodzaju zezwolenia,
b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
d) przedmiot działalności gospodarczej,
e) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

Opłaty:
Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. ( na podst. art. 181 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277)

Rachunek: Urząd Gminy Konarzyny
Bank Spółdzielczy Bytów Nr 61 9321 0001 0020 6226 2000 0010
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Samodzielne stanowisko ds rolnictwa, Pokój Nr 5 Tel. (59) 8331011Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Konarzynyw terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:
1. Na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych – mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia przez Wójta Gminy Konarzyny   w formie postanowienia. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.

 

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2277)

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-30 01:38
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-30 01:39
Ostatnia zmiana: aktualizacja
Data ostaniej zmiany: 2019-12-09 12:33
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 381