Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedażyWymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. ►druk do pobrania
2. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
4. pisemną zgodę właściciela, użytkownika lub zarządcy budynku jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielolokalowym

Opłaty:
Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się w wysokości:
1) 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
2) 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
3) 2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych punkcie sprzedaży alkoholowych roku poprzednim.


Opłatę, o której mowa powyżej podwyższa się jeżeli roczna wartość sprzedaży przekroczy:
1) 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2) 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
3) 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłaty, o których mowa powyżej wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach:
- do 31 stycznia
- do 31 maja
- do 30 września
danego roku kalendarzowego
Podstawa prawna:
(na podstawie art. 11 ust. z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi j.t. Dz. U. z 3.12.2012 r. poz. 1356 z póżn. zm.)

 

Nie uiszczenie opłaty powoduje wygaśnięcie zezwolenia.
 W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia, z tym że pierwsza opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia.
Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Rachunek: Urząd Gminy w Konarzynach:
Bank Spółdzielczy Bytów Nr 61 9321 0001 0020 6226 2000 0010

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.


Jednostka odpowiedzialna:
Samodzielne Stanowisko ds. rolnictwa , pokój nr 5

tel. 59 8331011

Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dotyczące opinii w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Konarzyny w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Konarzyny w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-30 01:37
Opublikował: Milena Dorawa
Data opublikowania: 2019-12-09 12:25
Ostatnia zmiana: zaktualizowano druk wniosku
Data ostaniej zmiany: 2019-12-09 12:27
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 546