Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

2011

Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa drogi leśnej nr 17 w leśnictwie Zielona Chocina"

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia prostującego błędy pisarskie w decyzji Wójta Gminy Konarzyny z dnia 02.11.2011 nr DŚ 7331-2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie chlewni w cyklu zamkniętym o obsadzie do 60 DJP w systemie utrzymania zwierząt bezściółkowym oraz budowie zbiorników na gnojowicę. 

Obwieszczenie w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: budowa chlewni w cyklu zamkniętym o obsadzie do 60 DJP w systemie utrzymania zwierząt bezściółkowym oraz budowie zbiorników na gnojowicę.  

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwięcia polegajacego na budowie chlewni w cyklu zamkniętym o obsadzie do 60 DJP w systemie utrzymania zwierząt bezściółkowym oraz budowie zbiorników na gnojowicę 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Obieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwizęcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków oraz przebudowie przepomppowni i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielona Huta. 

Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków oraz przebudowie przepompowni i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielona Huta. 

Obwieszczenie o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku 

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na przepięciu kanalizacji sanitranej z oczyszczalni ścieków w Konarzynach do oczyszczalni ścieków w Zielonej Hucie, wraz z budową przepompowni."

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na przepięciu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni ścieków w Konarzynach do oczyszczalni ścieków w Zielonej Hucie.  

Obwieszczenie o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na przepięciu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni ścieków w Konarzynach do oczyszczalni ścieków w Zielonej Hucie, wraz z budową przepompowni 

Zawiadomienie o ponownym postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa dot. przedsięwzięcia pn.: " Budowa chlewni w cyklu zamkniętym o obsadzie do 60 DJP w systemie utrzymania zwierząt bezściółkowym oraz budowie zbiorników na gnojowicę."

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi pożarowej nr 17 w leśnictwie Zielona Chocina (dz. nr 2355, 2349, 2348, 2347, 2338, 2339, 2323/1, obręb Zielona Chocina) 

Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa dot. przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przepompowni i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielona Huta." 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia okreslającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: " Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przepompowni i sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Zielona Huta"  

Wójt Gminy Konarzyny zawiadamia o ponownym wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przepięcie kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni ścieków w Konarzynach do oczyszczalni ścieków w Zielonej Hucie wraz z budową przepompowni"

Zawiadmienie nr DŚ 7331-2/2010 o postępwoaniu administarcyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Wójt Gminy zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływnia na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przepięcie kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni ścieków w Konarzynach do oczyszczalni ścieków w Zielonej Hucie wraz z budową przepompowni"

 Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni w cyklu zamkniętym o obsadzie do 60 DJP w systemie utrzymania zwierząt bezściółkowym oraz budowie zbiorników na gnojowicę

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej wiadomości informację o wniosku złożonym przez Gminę Konarzyny o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni  ścieków  oraz przebudowie przepompowni i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielona Huta.

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Konarzyny została zmieniona karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji pn. "Przepięcie kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni ścieków w Konarzynach do oczyszczalni ścieków w Zielonej Hucie wraz z budową przepompowni"

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - dot. Budowy chlewni w cyklu zamknietym o obsadzie do 60 DJP w systemie utrzymania zwierząt bezściółkowym oraz budowie zbiorników na gnojowicę." 

 

 

 

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 14:56
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 15:16
Ostatnia zmiana: Edycja artykułu
Data ostaniej zmiany: 2018-02-16 20:54
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 968