Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Rejestracja

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Konarzyny ul.Szkolna 7, I piętro, pok.nr 5    tel. /059/8331011/wew.35, fax /059/8331011,

e-mail: ug@konarzyny.pl

 Sposób załatwienia sprawy:

      Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli 18 lat są zobowiązani zgłosić się do rejestracji w określonym terminie i miejscu, które to będą podane w wezwaniu dostarczonym  pocztą oraz w obwieszczeniu wywieszanym w miejscach publicznych

 

                                                        -      Osoba zameldowana na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące zgłasza się do                                                                             rejestracji do wójta lub burmistrza właściwego ze względu na miejsce pobytu.

 -     wydaje się pisemne potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji

 Wymagane dokumenty:

Dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach inny dokument tożsamości

Opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia:

W dniu zgłoszenia- niezwłocznie.

Uwagi:

Mężczyźni, którzy nie dopełnili obowiązku zgłoszenia do rejestracji w terminie wyznaczonym, zobowiązani są uczynić to po ustaniu przeszkody.

Podstawa prawna:

art.31b  ustawy z dnia 21 listopada l967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz.2416, z późn. zm./

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 13:45
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 13:45
Liczba wyświetleń strony: 459