Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Wydawanie decyzji o uznaniu konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny Kwalifikacja wojskowa

Wydawanie decyzji o uznaniu konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Konarzyny ul.Szkolna 7, I piętro, pok.nr 5    tel. /059/8331011/wew.35, fax /059/8331011,

e-mail: ug@konarzyny.pl

Sposób załatwienia sprawy:

-        Podanie o wydanie decyzji o uznaniu konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad chorym członkiem rodziny

-        Wydanie decyzji o uznaniu konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad chorym członkiem rodziny i przesłanie jej pocztą

Wymagane dokumenty:

-        Podanie o wydanie decyzji o uznaniu konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad chorym członkiem rodziny.

-        Zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej

-        Orzeczenie o całkowitej niezdolności członka rodziny do pracy i do samodzielnej egzystencji /I grupa inwalidzka/dowód osobisty członka rodziny/do wglądu/

-        Orzeczenie sądu o ustanowieniu żołnierza opiekunem osoby niepełnosprawnej

-        W zależności od sytuacji rodzinnej mogą być wymagane inne dokumenty,/ jak np. akt zgonu członka rodziny , ii/

Opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni od dnia złożenia podania.

Uwagi :

Żołnierz może również występować o uznanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, który nie ukończył 16 roku życia lub ukończył 75 rok życia, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny obowiązanego do sprawowania tej opieki

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji należy złożyć w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Konarzyny.

Podstawa prawna:

Art. 39 ustawy z dn. 21.11.1967r.o powszechnym  obow.obrony RP /Dz.U.z 2002r. Nr 21 poz.205 z póź.zm./ oraz Dz.U.z 2004 Nr 150 poz.1569/

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 13:43
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 13:43
Liczba wyświetleń strony: 479