Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Kwalifikacja wojskowa 2011

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 roku do kwalifikacji wojskowej zobowiązani są zgłosić się mężczyźni urodzeni w roku 1992 i urodzeni w latach 1987-1991, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz osoby urodzone w 1990 - 1991 roku, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

c) zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy.

Ponadto będą wzywane kobiety urodzone w latach 1987-1992, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2010/2011 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Podstawę wezwania do kwalifikacji wojskowej stanowi Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2011 r. na terenie województwa pomorskiego. Każda osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej otrzyma wezwanie – z terminem kwalifikacji wojskowej - od burmistrza, wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Przypominamy, że osoby stawiające się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej winne są przedstawić następujące dokumenty :

- dowód osobisty

- 1 fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy

- zaświadczenie o pobieraniu nauki lub świadectwo jej ukończenia

- posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 13:31
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 13:32
Liczba wyświetleń strony: 382