Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Kawlifikacja wojskowa 2012 rok

Od 1 stycznia 2010 roku odbywanie zasadniczej służby wojskowej następuje tylko i wyłącznie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Obecnie jedynym obowiązkiem młodych mężczyzn jest stawienie się do kwalifikacji wojskowej, podczas, której zostanie określona ich zdolność do odbywania służby wojskowej. Osoba, która stawi się do kwalifikacji wojskowej, po określeniu zdolności do pełnienia służby wojskowej, zostanie z urzędu przeniesiona do rezerwy. Tym samym będzie miała uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 

Co to jest ta "kwalifikacja wojskowa"?


Kwalifikacja wojskowa to zespół czynności przeprowadzanych przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), powiatową komisję lekarską i wojskowego komendanta uzupełnień w celu ustalenia zdolności osób do czynnej służby wojskowej, wstępnego przeznaczenia osób do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony, założenia ewidencji wojskowej oraz rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej.
 

Co na ten temat mówią przepisy prawa?


1. W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
wstępnym przeznaczeniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony RP (pełnienia służby wojskowej, pełnienia służby w obronie cywilnej), oraz przyjęciem wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej;
założeniem ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji;
wydaniem wojskowych dokumentów osobistych (książeczka wojskowa);
przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

2. Osoba podlegająca stawieniu się do kwalifikacji wojskowej jest obowiązana przedstawić komisji lekarskiej posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
3. Orzeczenie powiatowej komisji lekarskiej doręcza się osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej i wojskowemu komendantowi uzupełnień na piśmie wraz z uzasadnieniem.
4. Od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej przysługuje osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej i wojskowemu komendantowi uzupełnień odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Orzeczenie to może być zmienione przez wojewódzką komisję lekarską również z urzędu, jeżeli zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa.
5. Ustala się następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej (zasadnicza służba wojskowa, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe, służba przygotowawcza, okresowa służba wojskowa, służba wojskowa w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny), a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;
kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;
kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;
kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

6. Przeniesienie do rezerwy przeprowadza Wojskowy Komendant Uzupełnień, po uprawomocnieniu się orzeczenia komisji lekarskiej, czyli po 14 dniach. Przeniesienie do rezerwy odbędzie się z urzędu, bez konieczności stawiennictwa danej osoby. Osoby, które z różnych przyczyn, będą chciały otrzymać zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej i posiadać taki wpis w książeczce wojskowej, powinny złożyć wniosek do przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w czasie kwalifikacji. Zaświadczenia będą do odebrania w siedzibie WKU w Słupsku lub na terenie działania kwalifikacji wojskowej w określonym terminie. Po zakończeniu kwalifikacji wojskowej zaświadczenia i wpisy w książeczkach będą wystawione w siedzibie WKU w Słupsku.

Reasumując:

uregulowaniem powszechnego obowiązku obrony RP jest zgłoszenie się do kwalifikacji wojskowej;
po określeniu zdolności do służby wojskowej dana osoba zostanie przeniesiona do rezerwy bez odbycia służby wojskowej. Przeniesienie odbędzie się z urzędu bez udziału danej osoby;

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2012 ROKU


Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. (Dz.U. Nr 245, poz. 1463), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 6 lutego do 30 kwietnia 2012 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2012 r. podlegają:

mężczyźni urodzeni w 1993 r.;
mężczyźni urodzeni w latach 1988-1992, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
osoby urodzone w latach 1991-1992, które:

zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy;

kobiety urodzone w latach 1988-1993, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2011/2012 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54 poz. 321)
osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś-lonym w wezwaniu nie było możliwe;

powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesiecy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
wojskowemu komendantowi uzupełnień:

aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (uregulowaniu stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.
 

AKTY PRAWNE:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 202 poz. 1566)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1834)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. (Dz. U. Nr 245, poz. 1463.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54 poz. 321)


Kwalifikację wojskową dla osób zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące na obszarze gminy Konarzyny przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56
dnia 20 lutego 2012 r. od godziny 8.oo .

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 13:30
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 13:30
Liczba wyświetleń strony: 411