Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Informacje ogólne

Sekretarz Gminy: Barbara Rydygier

nr tel. (59) 8331011, wew. 33, kom. 668692580

email:ug@konarzyny.pl

godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Strona główna Gmina Konarzyny Sekretarz Informacje ogólne

Kompetencje Sekretarza Gminy

 

Kompetencje Sekretarza Gminy

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu
w szczególności:

    opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
    opracowywanie projektów podziału na referaty oraz na stanowiska pracy,
    opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
    nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
    przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu
    nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Wójta,
    wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
    koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
    koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
    nadzór i współdziałanie w zakresie przyjmowania skarg i wniosków;
    organizowanie kontroli wewnętrznych
    wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

Do spraw powierzonych przez Wójta Sekretarzowi Gminy należy
w szczególności:

    prowadzenie dokumentacji z zakresu współdziałania z organami władzy powiatowej, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami;
    nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP w urzędzie;
    inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie kultury i sztuki;
    wspieranie i stwarzanie warunków oraz podejmowanie działań organizatorskich w zakresie sportu
    prowadzenie spraw dotyczących oświaty;
    prowadzenie spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej i działalności straży pożarnych;
    koordynowanie działalności gminnych placówek służby zdrowia;
    współdziałanie z organami państwowej inspekcji sanitarnej dla zapewnienia ludności higienicznych warunków bytowania, pracy i nauki;
    współdziałanie z GKRPA w zakresie zapobiegania i zwalczania patologii społecznych.
    Nadzór nad realizacją BIP w urzędzie

 

 

Mieczysław Pruski- Sekrtarz Gminy Konarzyny  od 11.07.1994 r. do 31.07.2013 r.

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-15 09:42
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-15 09:44
Ostatnia zmiana: aktualizacja
Data ostaniej zmiany: 2019-10-28 09:20
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 864