Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z 30 marca 2017 r.

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach podjęte na XIX sesji w dniu 30 marca 2017 r.

Uchwała Nr XIX/155/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konarzyny na 2017 rok"

Uchwała Nr XIX/156/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konarzyny
Dz. Urz. z 18.05.2017 r. poz. 1829 - regulamin obowiązywał do 31.12.2020 r.

Uchwała Nr XIX/157/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
Dz. Urz. z 15.05.2017 r. poz. 1721

Uchwała Nr XIX/158/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
Dz. Urz. z 15.05.2017 r. poz. 1722

Uchwała Nr XIX/159/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Konarzyny na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XIX/160/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2017

Uchwała Nr XIX/161/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie diet dla sołtysów Gminy Konarzyny

Uchwała Nr XIX/162/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Nr XIX/163/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XIX/164/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2021-01-22 08:01
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-07-27 12:18
Ostatnia zmiana: aktualizacja
Data ostaniej zmiany: 2021-01-22 08:01
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 612