Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach z dnia 21 listopada 2016 r.

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach podjęte 21 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XV/120/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"

Uchwała Nr XV/121/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XV/122/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości
Dz. Urz. z 02.12.2016 r. poz. 4090

Uchwała Nr XV/123/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej dla celów podatku rolnego
Dz. Urz. z 02.12.2016 r. poz. 4098

Uchwała Nr XV/124/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Konarzyny na rok 2017
Dz. Urz. z 06.12.2016 r. poz. 4189

Uchwała Nr XV/125/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Parszczenica

Uchwała Nr XV/126/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 21 listopada 2016 r. o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2016

Uchwała Nr XV/127/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Konarzyny do wspólnej projektu pn. "Słońce źródłem pozyskiwania energii" planowanego do realizacji w ramach Poddziałaniania 10.3.1 Odnawialne źródła energii - wspieranie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, którego wnioskodawcą będzie Gmina Chojnice

Uchwała Nr XV/128/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w Gminie Konarzyny
Dz. Urz. z 02.12.2016 r. poz. 4091

Uchwała Nr XV/129/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zwrócenia się z apelem o podjęcie działań zmierzających do finansowania oddziału urologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

Uchwała Nr XV/130/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała Nr XV/131/2016 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2016-12-13 10:38
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-07-27 12:02
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-16 10:06
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 577