Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 17 listopada 2015 r.

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach podjęte na IX sesji w dniu 17 listopada 2015 r.

Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

Dz. Urz. z 08.12.2015 r. poz. 3808

Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
Dz. Urz. z 08.12.2015 r. poz. 3851

                                      Uchwała ta została zmieniona 18 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr X/86/2015

Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie
Dz. Urz. z 08.12.2015 r. poz. 3835

Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości
Dz. Urz. z 08.12.2015 r. poz. 3836

                                       Uchwała ta została zmieniona 18 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr X/85/2015

Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej dla celów podatku rolnego
Dz. Urz. z 08.12.2015 r. poz. 3837

Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
Dz. Urz. z 08.12.2015 r. poz. 3838

Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Konarzyny na rok 2016
Dz. Urz. z 17.12.2015 r. poz. 4325

Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016"

Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 listopada 2015 r. o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2015

                         Uchwała Nr IX/70/2015 utraciła moc 17.12.2015 r.

Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska oraz dotacji z instytucji dofinansowujących
Dz. Urz. z 17.12.2015 r. poz. 4300

Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości paragraf 1 pkt 2 uchwały utracił moc 22.09.2016 r.

Uchwała Nr IX/73/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia - Umowy Partnerskiej z dnia 29.10.2015 r. w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pn.:"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - etap III"

Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2015

Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2015-11-24 10:13
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-07-26 10:02
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-16 11:25
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 712