Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2014 r.

1. Uchwała Nr XXVII/221/2014 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółdzielni socjalnej w Konarzynach (89.8 KB)

2. Uchwała Nr XXVII/222/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 (93.7 KB) dz. urz. z 10.02.2014 r. poz. 582 (126.3 KB)

3. Uchwała Nr  XXVII/223/2014 w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (94.6 KB)
- dz. urz. z 10.02.2014 r. poz. 583 (127.5 KB)

4. Uchwała Nr XXVII/224/2014 w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 (182.2 KB)
dz. urz. z 10.02.2014 r. poz. 584 (194.2 KB)

5. Uchwała Nr XXVII/225/2014 w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadania własnego gminy obejmującego sprawy wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz o sposobie ustalania cen za usługi o charakterze użyteczności publicznej (93 KB)

6. Uchwała Nr XXVII/226/2014 o zmianie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie (92.6 KB)
dz. urz. z 18.02.2014 r. poz. 815 (125.7 KB)

7. Uchwała Nr XXVII/227/2014 w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Konarzyny (99.2 KB)
dz. urz. z 21.02.2014 r. poz. 885 (2.9 MB)

Od 1 stycznia 2017 r. weszła zmiana wprowadzona uchwałą nr XVII/144/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. Dz. Urz. z 31.01.2017 r. 

 

 

8. Uchwała Nr XXVII/228/2014 w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym (1.7 MB)
Dz. urz. z 19.02.2014 r. poz. 839 (2.9 MB)

                                     Uchwała Nr XXVII/228/2014 straciła moc 31.12.2015 r.

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2014-01-30 14:56
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-02-10 11:13
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-02-20 13:20
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 595