Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Rok 2010

1.   Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2010 rok (297.6 KB)

2.   Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (396.7 KB)

3.   Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 18.01.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 (127.9 KB)

4.   Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy
    Konarzynach-     Zarządzenie nr 16/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 kwietnia 2009r. w    (607.5 KB)

5.   Zarządzenie  nr 5/2010 z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie wyboru podmiotów oraz wysokości dotacji na 

6.   Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 10.02.2010 r. w sparwie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 (1 MB)

7.   Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 10.02.2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania dofinansowania realizacji przedsięwzięcia  obejmującego demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Konarzyny. (292.4 KB)

8.   Zarządzenie nr 8/2010 z dnia 10.02.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej  (290.4 KB)

9.   Zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 10.02.2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu realizacji projektu budowy instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Konarzyny (250.1 KB)

10.   Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 01.03.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 (274.3 KB)

11.   Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009 (46 MB)

12.   Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy na rok 2010 (556.3 KB)

13.   Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 (715.6 KB)

14.   Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania i zadań Komisji Stypendialnej w celu opiniowania wniosków o udzieleniu pomocy materialnej dla uczniów (61.7 KB) - utraciło moc z dniem 12.04.2011 r.

15.   Zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy (60.1 KB)

16.   Zarządzenie Nr 16/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 (466.7 KB)

17.   Zarządzenie Nr 17/2010 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010  (1.9 MB)

18.   Zarządzenie Nr 18/2010 z dnia 18 maja 2010 r. o zmianie Zarządzenia Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28.04.2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników UG Konarzyny (32.6 KB)

19.   Zarządzenie Nr 19/2010 z dnia 18 maja 2010 r. w sparwie regulaminu udzielania zamówień publicznych (28.3 KB) - utraciło moc z dniem 22.12.2010 r.

 Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 19/2010 (1.3 MB)

 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 19/2010 (211.9 KB)

20.   Zarządzenie nr 20/2010 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków (260.4 KB)

21.   Zarządzenie Nr 21/2010 z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w Gminie Konarzyny dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20.06.2010 r. (67.3 KB)

22.   Zarządzenie Nr 22/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. o zmianie Zarządzenia Nr 21/2010 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 04.06.2010 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w Gminie Konarzyny dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20.06.2010 r.  (23.3 KB)

23.   Zarządzenie nr 23/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru podmiotu oraz wysokości dotacji na rok 2010 dla podmiotu realizującego zadania publiczne (34.5 KB)

24.   Zarządzenie 24/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach (49.5 KB)

25.   Zarządzenie Nr 25/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 (1 MB)

26.   Zarządzenie Nr 26/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową dla uczniów na zakup podręczników na rok szkolny 2010-2011 (23.3 KB)

27.   Zarządzenie Nr 27/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy na rok 2010  (1.3 MB)

28.   Zarządzenie Nr 28/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 (133.1 KB)

29.   Zarządzenie Nr 29/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Konarzynach (22.3 KB)

30.   Zarządzenie Nr 30/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych (25.7 KB)

31.   Zarządzenie nr 31/2010 z dnia 1 lipca 2010 r.  w sprawie sprzedaży i ustalenia ceny wywoławczej do przetargu nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Konarzyny  (41.6 KB)

32.   Zarządzenie Nr 32/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sprzedaży i ustalenia ceny wywoławczej do przeatrgu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Konarzyny (17.8 KB)

33.   Zarządzenie Nr 33/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 (1.1 MB)

34.   Zarządzenie Nr 34/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwał Zarządu Gminy Konarzyny (20.7 KB)

35.   Zarządzenie nr 35/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 (2 MB)

36.   Zarządzenie Nr 36/2010 z dnia 28 lipca 2010 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 (626.1 KB)

37.   Zarządzenie Nr 37/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Konarzyny (199.2 KB) - zmiana   Zarządzenie Nr 2/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. (109.3 KB)

38.   Zarządzenie Nr 38/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 (369.2 KB)

39.   Zarządzenie Nr 39/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2010 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sprzedaży i ustalenia ceny wywoławczej do przetargu nieruchomości położonych w obrębie Konarzyny (16 KB)

40.   Zarządzenie Nr 40/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r.  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 32/2010 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sprzedaży i ustalenia ceny wywoławczej do przetargu nieruchomości położonej w obrębie Konarzyny (14.9 KB)

41.   Zarządzenie Nr 41/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (178.9 KB)

42.   Zarządzenie Nr 42/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r.  (2.8 MB)

43.   Zarządzenie Nr 43/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 (441.3 KB)

44.   Zarządzenie Nr 44/2010 z dnia 6 września 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (1.5 MB)

45.   Zarządzenie Nr 45/2010 z dnia 7 września 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (630.5 KB)

46.   Zarządzenie Nr 46/2010 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 (6.7 MB)

47.   Zarządzenie Nr 47/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Konarzyny (318.2 KB)

48.   Zarządzenie Nr 48/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (123.2 KB)

49.   Zarządzenie Nr 49/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 (842.7 KB)

50.   Zarządzenie Nr 50/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie opracowania gminnego planu ewakuacji ludności III stopnia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (885 KB)

51.   Zarządzenie Nr 51/2010 z dnia 11 października 2010 r.  (252.9 KB)r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy w Konarzynach w sprawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011"

52.   Zarządzenie Nr 52/2010 z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w reggulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. (171.3 KB)

53.   Zarządzenie nr 53/2010 z dnia 19 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 (4.1 MB)

54.   Zarządzenie Nr 54/2010 z dnia 19 października 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (199.1 KB)

55.   Zarządzenie nr 55/2010 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie powołania komisji odbioru ze strony Inwestora dla inwestycji pn.: "Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Ciecholewy, Konarzynki Osady i Żychckie osady, gmina Konarzyny" (205 KB)

56.   Zarządzenie Nr 56/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz Zakładowego planu Kont dla Urzędu Gminy w Konarzynach (249.4 KB)

57.   Zarządzenie Nr 57/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 (672.8 KB)

58.   Zarządzenie Nr 58/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej (186.6 KB)

59.   Zarządzenie Nr 59/2010 z dnia 12 listopada 2010 r, w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2011 (15.1 MB)

60.   Zarządzenie Nr 60/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie sprzedaży i ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu, nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Konarzyny (249.4 KB)

61.   Zarządzenie Nr 61/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 (4.3 MB)

62.   Zarządzenie Nr 62/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 (4.7 MB)

63.   Zarządzenie Nr 63/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji odbioru ze strony Inwestora dla inwestycji pn.: "Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Ciecholewy, konarzynki Osady i Żychckie osady, gmina konarzyny" (243.3 KB)

64.   Zarządzenie Nr 64/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Konarzyny na rok 2010 (336.8 KB)

65.   Zarządzenie Nr 65/2010 z dnia z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie powołania zastępcy wójta (74.1 KB)

66.   Zarządzenie Nr 66/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywannia czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Konarzyny (65.8 KB)

67.   Zarzadzenie Nr 67/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności c cakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Konarzyny (67.6 KB)

68.   Zarządzenie Nr 68/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Konarzynach (57.2 KB)

69.   Zarządzenie Nr 69/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie  wprowadzenia dla pracowników Urzędu Gminy w Konarzynach dnia wolnego od pracy (69.6 KB)

70.   Zarządzenie Nr 70/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 (592.4 KB)

71.   Zarządzenie Nr 71/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej środków pieniężnych w kasie w dniu 31.12.2010 r. (371.8 KB)

72.  Zarządzenie Nr 72/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych  (1.3 MB)

73.   Zarządzenie Nr 73/2011 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie sprzętu OC gminy Konarzyny (726.5 KB)

74.   Zarządzenie Nr 74/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 r.  (410.1 KB)

75.   Zarządzenie Nr 75/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Konarzynach (105.3 KB)

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2010-01-13 09:13
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2010-01-13 09:13
Ostatnia zmiana: Edycja artykułu
Data ostaniej zmiany: 2018-02-16 23:46
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 582