Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach uchwalone na sesji w dniu 29 listopada 2012 r.

1. Uchwała Nr XVIII/127/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mieszkalno-usługową, usługi sportu i parking we wsi Konarzyny gm. Konarzyny (1.7 MB)
- ogłoszona w Dz. Urz. z 28.01.2013 r. poz. 597 (1.7 MB)

2. Uchwała Nr XVIII/128/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej dla celów podatku rolnego (63 KB)

3. Uchwała Nr XVIII/129/2012 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości (66 KB)

4. Uchwała Nr XVIII/130/2012 w sprawie uchwalenia opłaty targowej (64.1 KB)

5. Uchwała Nr XVIII/131/2012 w sprawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013" (148.8 KB)

6. Uchwała Nr XVIII/132/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego na zadanie pn. "wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 2512G od miejscowości Konarzyny do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 212 (62.9 KB) - utraciła moc 25.04.2013 r.

7. Uchwała Nr XVIII/133/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy użyczenia nieruchomości położonej w Ciecholewach obręb geodezyjny Konarzyny (62.7 KB)

8. Uchwała Nr XVIII/134/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konarzyny (108.9 KB)

                     Uchwała Nr XVIII/134/2012 obowiązywała 31.12.2014 r.

9. Uchwała Nr XVIII/135/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (130.5 KB)

10. Uchwała Nr XVIII/136/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (2.7 MB)

11. Uchwała Nr XVIII/137/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 (202 KB)

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2013-12-06 10:01
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2012-12-06 10:01
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-17 09:58
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 635