Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Rok 2011

1.   Zarządzenie Nr 1/2011 z dnia 03.01.2011 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2011 r. (282.7 KB)

2.   Zarządzenie Nr 2/2011 z dnia 03.01.2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr 37/2010 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w gminie Konarzyny (109.3 KB) - utraciło moc 29.04.2011 r.

3.   Zarządzenie Nr 3/2011 z dnia 05.01.2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2011 roku (115.4 KB)

4.   Zarządzenie Nr 4/2011 z dnia 07.01.2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr 16/2009 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Konarzynach (89.9 KB)

5.   Zarządzenie Nr 5/2011 z dnia 31.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 (6.2 MB)

6.   Zarządzenie Nr 6/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Konarzyny (102.5 KB)

7.   Zarządzenie Nr 7/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji do celów konsultacyjnych dotyczących wyboru podmiotów do realizacji zadania oraz wysokości dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (90.3 KB)

8.   Zarządzenie Nr 8/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie wyboru podmiotów oraz wysokości dotacji na rok 2011 dla podmiotów realizujących zadania publiczne  (73.5 KB)

9.   Zarządzenie Nr 9/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Konarzynach (60.3 KB) - traci moc 1 sierpnia 2014 r.

10.   Zarządzenie Nr 10/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych (54.4 KB)

11.   Zarządzenie Nr 11/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Konarzynach (58.4 KB)

12.   Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 (12.5 MB)

13.   Zarządzenie Nr 13/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia ceny szacunkowej 1 m2 gruntów mienia komunalnego dla celów ewidencyjnych (45 KB)

14.   Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 4 marca 2011 r.  w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zbywanej w drodze rokowań, położonej w obrębie geodezyjnym Konarzyny (41.5 KB)

15.   Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 (804.2 KB)

16.   Zarządzenie Nr 16/2011 z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie (54.6 KB)

17.   Zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zbywanej w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie geodezyjnym Konarzyny (249.9 KB)

18.   Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok (206.2 KB)

-   informacja opisowa (7.4 MB)

-   załącznik nr 1 (9.7 MB)

-   załącznik nr 2 (35.4 MB)

-   załącznik nr 3 (893 KB)

-   załącznik nr 4 (1.3 MB)

-   załącznik nr 5 (4.8 MB)

-   załącznik nr 6 (487.1 KB)

-   informacja o mieniu komunalnym (535.7 KB)

-   wykonanie planu finansowego GOK (1.1 MB)

-   wykonanie planu finsnowego biblioteki (609.8 KB)

19.   Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży i ustalenia ceny wywoławczej do I przetargu, nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Zielona Huta (818.1 KB)

20.   Zarządzenie Nr 20/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zbywanej w drodze rokowań, położonej w obrębie geodezyjnym Konarzyny (51.8 KB)

21.   Zarządzenie Nr 21/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2007 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 18.07.2011 r. w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w gminie Konarzyny (116 KB)

22.   Zarządzenie Nr 22/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania i zadań Komisji Stypendialnej w celu opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów (105.6 KB)

23.   Zarządzenie Nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (453.2 KB)

24.   Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 29kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 (1.5 MB)

25.   Zarządzenie Nr 25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr 37/2011 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w gminie Konarzyny (92.8 KB)

26.   Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2011 roku (115.3 KB)

27.   Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 (440.9 KB)

28.   Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie zasad dofinansowania zakupu okularów korygujacych wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego (80 KB)

29.   Zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 (256.2 KB)

30.   Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 (681.9 KB)

31.   Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową dla uczniów na zakup podręczników na rok 2011/2012 (80.7 KB)

 32.   Zarządzenie Nr 32/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Konarzyny  (258.3 KB)

33.   Zarządzenie Nr 33/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (132.9 KB)

34.   Zarządzenie Nr 34/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru podmiotu oraz wysokości dotacji dla podmiotu realizującego zadanie publiczne (639.5 KB)

35.   Zarządzenie Nr 35/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 (6.6 MB)

36.   Zarządzenie Nr 36/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (2.6 MB)

37.   Zarządzenie Nr 37/2011 z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (2.5 MB)

38.   Zarządzenie Nr 38/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 (1.8 MB)

39.   Zarządzenie Nr 39/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie nadania numeru porządkowego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kiełpin (245.4 KB)

40.   Zarządzenie Nr 40/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (2.6 MB)

41.   Zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 (957 KB)

43.   Zarządzenie Nr 43/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (2.5 MB)

44.   Zarządzenie Nr 44/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (2.5 MB)

45.   Zarządzenie Nr 45/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie bezpłatnergo umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych (260.7 KB)

46.   Zarządzenie Nr 46/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji  z przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu  się wieloletniej prognozy finansowej  oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 r. (385.6 KB)

 Załącznik nr 1 (8.1 MB)

 załącznik nr 2 (3 MB)

 załącznik nr 3 (653.4 KB)

 załącznik nr 4 (230.1 KB)

 załącznik nr 5 (716 KB)

 załącznik nr 6 (180.5 KB)

 wykonanie planu finansowego Biblioteki Gminnej w Konarzynach za I półrocze 2011 r. (125.3 KB)

 wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynach za I półrocze 2011 r. (231.5 KB)

 informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 r.  (287.8 KB)

 załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Konarzyny na dzień 30 czerwca 2011 r. (382.9 KB)

47.   Zarzadzenie Nr 47/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 (328.5 KB)

48.   Zarządzenie Nr 48/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 (1.1 MB)

49.   Zarządzenie Nr 49/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (107.5 KB)

50.   Zarządzenie Nr 50/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek czynszu najmu i czynszu dzierżawnego oraz czasu trwania umów, przeznaczonych do najmu i dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego (444.8 KB) - obowiązywała do 11.08.2015 r.

51.   Zarządzenie Nr 51/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej (269.7 KB)

52.  Zarządzenie Nr 52/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie sprzedaży i ustalenia ceny wywoławczej do I przetargu nieruchomości rolnej położonej w obrębie geodezyjnym Zielona Huta (103.4 KB)

53.  Zarządzenie Nr 53/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 (1.6 MB)

54.  Zarządzenie Nr 54/2011 z dnia 7 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 (520.3 KB)

55.  Zarządzenie Nr 55/2011 z dnia 14 października 2011 r. w sprawie sprzedaży i ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Zielona Huta (139.5 KB)

 56.  Zarządzenie Nr 56/2011 z dnia 17 października 2011 r. w sprawie sprzedaży i ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Zielona Huta (105.4 KB)

57.  Zarządzenie Nr 57/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 (1.2 MB)

58.  Zarządzenie Nr 58/2011 z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego w budynku przystanku (150.1 KB) 

59.  Zarządzenie Nr 59/2011 z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 (671.5 KB)

60.  Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek czynszu najmu i czynszu dzierżawnego oraz czasu trwania umów przeznaczonych do najmu i dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego (117.8 KB) - obowiązywało do 11.08.2015 r.

61.  Zarządzenie Nr 61/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej (2.8 MB)

62.  Zarządzenie Nr 62/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2012 (7.1 MB)

 63.  Zarządzenie Nr 63/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie użyczenia od Danuty i Andrzeja Karnowskich części działki nr 130/5 położonej w Żychcach obręb Zielona Huta (243 KB)

64.  Zarządzenie Nr 64/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie wydzierżawienia od Elżbiety i Jana Lemańczyk części działki nr 262/6 w Zielonej Hucie (256.1 KB)

65.  Zarządzenie Nr 65/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (184 KB)

66.  Zarządzenie Nr 66/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 (1.9 MB)

67.  Zarządzenie Nr 67/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (154.1 KB)

68.  Zarządzenie Nr 68/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 (930.3 KB)

69.  Zarządzenie Nr 69/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (106.4 KB)

70.  Zarządzenie Nr 70/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 (258.5 KB)

71.  Zarządzenie Nr 71/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie sprzedaży i ustalenia ceny wywoławczej do przetargu nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Konarzyny (166.7 KB)

72.  Zarządzenie Nr 72/2011 z dnia 12 grudnia 2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynach (142.5 KB)

73.  Zarządzenie Nr 73/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu oraz ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynach (949 KB)

74.  Zarządzenie Nr 74/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 (813.4 KB)

75.  Zarządzenie Nr 75/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej   (114.2 KB)

76.  Zarządzenie Nr 76/2011 z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zbywanej w drodze rokowań, położonej w obrębie geodezyjnym Zielona Huta (76.9 KB)

78.  Zarządzenie Nr 78/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej środków pieniężnych w kasie w dniu 31.12.2011 r. (142.6 KB)

79.  Zarządzenie Nr 79/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Zarządzanie ryzykiem w Urzędzie Gminy w Konarzynach" (93.7 KB)

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2011-01-11 09:00
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2015-08-28 13:25
Ostatnia zmiana: Edycja artykułu
Data ostaniej zmiany: 2018-02-16 23:25
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 1250