Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Rok 2014

Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC (716.7 KB)

Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego (534.1 KB)

Zarządzenie Nr 3/2014  z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji do celów konsultacyjnych dotyczących wyboru klubów prowadzących działalność sportową w celu przyznania dotacji celowej na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2014 (787 KB)

Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 (1.9 MB)

Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie dzierżawy środków trwałych Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Konarzynach (1.1 MB)

Zarządzenie Nr 6/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego (427.5 KB)

Zarządzenie Nr 7/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru klubów prowadzących działalność sportową w celu przyznania dotacji celowej na wspieranie rozwoju sportu w gminie Konarzyny na rok 2014 (666.3 KB)

Zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji celowej klubom prowadzącym działalność sportową, na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2014 (1.1 MB)

Zarządzenie Nr 9/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji do celów wydania opinii dotyczącej wyboru podmiotów do realizacji zadania publicznego oraz wysokości dotacji dla podmiotów prowadzacych działalność pożytku publicznego (710.7 KB)

Zarządzenie Nr 10/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (546.5 KB)

Zarządzenie Nr 11/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 (1.4 MB)

ZarządzenieNr 12/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie wyboru podmiotu oraz wysokości dotacji dla podmiotu realizującego zadanie publiczne (323.5 KB)

Zarządzenie Nr 13/2014 z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie nadania numeru porządkowego (538.7 KB)

Zarządzenie Nr 14/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Konarzyny (77 KB)

Zarządzenie Nr 15/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji do celów konsultacyjnych dotyczących wyboru klubów prowadzących działalność sportową w celu przyznania dotacji celowej na wspieranie rozwoju sportu w gminie Konarzyny na rok 2014 (322.4 KB)

Zarządzenie Nr 16/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wyboru klubów prowadzących działalność sportową w celu przyznania dotacji celowej na wspieranie rozwoju sportu w gminie Konarzyny na rok 2014 (695.2 KB)

Zarządzenie Nr 17/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 (6.7 MB)

Zarządzenie Nr 18/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych (289.2 KB)

Zarządzenie Nr 19/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (630.4 KB)

Zarządzenie Nr 20/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego (439.7 KB)

Zarządzenie Nr 21/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 (1.2 MB)

Zarządzenie Nr 22/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora ds współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów oraz wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdzialaniu finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy Konarzyny" (10.6 MB)

Zarządzenie Nr 23/2014 z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (1.5 MB)

Zarządzenie Nr 24/2014 z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji (1.6 MB)

Zarządzenie Nr 25/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek czynszu dzierżawnego oraz czasu trwania umowy dzierżawy (99.4 KB)

Zarządzenie Nr 26/2014 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok (370.9 KB)

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu (5.3 MB)

zał. nr 1 (4.1 MB)

zał. nr 2 (4.5 MB)

zał. nr 3 (360 KB)

zał. nr 4 (659.7 KB)

zał. nr 5 (1.1 MB)

zał. nr 6 (447.4 KB)

zał. nr 7 (1.2 MB)

informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (1.8 MB)

wykonanie planu finansowego GOK (670.1 KB)

wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej (459.6 KB)

informacja o stanie mienia kumunalnego (405.9 KB)

Zarządzenie Nr 27/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (191.8 KB)

Zarządzenie Nr 28/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 (296.1 KB)

Zarządzenie Nr 29/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Konarzynach (194.7 KB)

Zarządzenie Nr 30/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej (81.6 KB)

Zarządzenie Nr 31/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego (79.6 KB)

Zarządzenie Nr 32/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Konarzyny do roku 2020 (126.6 KB)

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 32/2014 (4.1 MB)

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 32/2014  (91.4 KB)

Zarządzenie Nr 33/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 (590.4 KB)

Zarządzenie Nr 34/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu nieograniczonego i sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zielona Huta (78.6 KB)

Zarządzenie Nr 35/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ograniczonego i sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kiełpin (76.9 KB)

Zarządzenie Nr 36/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 (76.9 KB)

Zarządzenie Nr 37/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej (687 KB)

Zarządzenie Nr 38/2014 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (3.5 MB)

Zarządzenie Nr 39/2014 z dnia 9 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 136/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla Urzędu Gminy w Konarzynach (935.5 KB)

Zarządzenie Nr 40/2014 z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego (260.5 KB)

Zarządzenie Nr 41/2014 z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 (618.4 KB)

Zarządzenie Nr 42/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (713.2 KB)

Zarządzenie Nr 43/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (583.6 KB) - pełenienie funkcji inspektora nadzoru nad "Budową oświetlenia trasy rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii"

Zarządzenie Nr 44/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 (156.1 KB)

Zarządzenie Nr 45/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (568.7 KB) - "Budowa oświetlenia trasy rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych żródeł energii"

Zarządzenie Nr 46/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów (82.5 KB)

Zarządzenie Nr 47/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (300.9 KB)

Zarządzenie Nr 48/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej  (1.8 MB)- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją "Budowy oświetlenia trasy rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii"

Zarządzenie Nr 49/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r.  w sprawie bezpłatnego użyczenia środków trwałych Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Konarzynach (578.7 KB)

Zarządzenie Nr 50/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny (984.7 KB)

Zarządzenie Nr 51/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej (279.9 KB) - odbiór inwestycji pn. "Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Konarzyny"

Zarządzenie Nr 52/2014  z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie otacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego w 2014 roku (4.2 MB) - w zakresie edukacji kulturalna dzieci i młodzieży

Zarządzenie Nr 53/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego w 2014 roku (4.2 MB) - w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zarządzenie Nr 54/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową dla uczniów na zakup podręczników na rok szkolny 2014 / 2015 (423.2 KB)

Zarządzenie Nr 55/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Konarzynach (135.1 KB)

Zarządzenie Nr 56/2014 z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości nabywanych pod drogi, położonych w obrębie geodezyjnym Konarzyny (102.4 KB)

Zarządzenie nr 57/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 (988.9 KB)

Zarządzenie nr 58/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (680 KB)

Zarządzenie Nr 59/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (674.9 KB)

Zarządzenie Nr 60/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 r.  (298.6 KB)

Zarządzenie Nr 61/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do celów wydania opinii dotyczącej wyboru podmiotów do realizacji zadania publicznego oraz wysokości dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (137.6 KB)

Zarządzenie Nr 62/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do celów wydania opinii dotyczącej wyboru podmiotów do realizacji zadania publicznego oraz wysokości dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (145.3 KB)

Zarządzenie Nr 63/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wyboru podmiotu oraz wysokości dotacji dla podmiotu realizującego zadanie publiczne (116.5 KB)

Zarządzenie Nr 64/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wyboru podmiotu oraz wysokości dotacji dla podmiotu realizującego zadanie publiczne (119.1 KB)

Zarządzenie Nr 65/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego (97.7 KB) - dotyczy nieruchomości na działce  nr 547/5 w miejscowości Ciecholewy

Zarządzenie Nr 66/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2014 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu lokali użytkowych w budynku ośrodka zdrowia w Konarzynach (191.6 KB)

Zarządzenie Nr 67/2014 r. z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r. (141 KB)

informacja opisowa (3.5 MB)

zał. nr 1 do informacji opisowej (1.2 MB)

zał. nr 2 do informacji opisowej (2.9 MB)

zał. nr 3 do informacji opisowej (95.2 KB)

zał. nr 4 do informacji opisowej (321.9 KB)

zał. nr 5 do informacji opisowej (450.2 KB)

zał. nr 6 do informacji opisowej (108.5 KB)

-  zał. nr 7 do informacji opisowej (308 KB)

informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (305.9 KB)

załącznik do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (331.4 KB)

wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Konarzyny (81.8 KB)

wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury (107.3 KB)

Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego (100.5 KB)

Zarządzenie Nr 69/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 (563.3 KB)

Zarządzenie Nr 70/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej (811.3 KB) - dotyczy konkursu na stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 71/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych (2.7 MB)

Zarządzenie Nr 72/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 (701.1 KB)

Zarządzenie Nr 73/2014 z dnia 8 września 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - dotyczy nieruchomości w Konarzynach przy ulicy Świerkowej (104.3 KB)

Zarządzenie Nr 74/2014 z dnia 9 września 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego (99.9 KB) - dotyczy numeru nieruchomości w Żychckich Osadach

Zarządzenie Nr 75/2014 z dnia 9 września 2014 r. w sprawie nadania numeru porzadkowego (103.8 KB) - dotyczy nieruchomości w Żychckich Osadach

Zarządzenie Nr 76/2014 z dnia 9 września 2014 r. w sprawie utworzenia Systemu Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy Konarzyny (901.6 KB)

Zarządzenie Nr 77/2014 z dnia 11 września 2014 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej (659.9 KB) - zamówienie pn.: "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Konarzyny i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze"

Zarządzenie Nr 78/2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 (1.3 MB)

Zarządzenie Nr 79/2014 z dnia 15 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (644.4 KB) - zamówienie pn.: "Remont gminnego boiska sportowego oraz przyległego placu"

Zarządzenie Nr 80/2014 z dnia 15 września 2014 r. w sprawie ustalenia stawki za wynajem samochodu uniwersalnego marki Mercedes - Benz Sprinter (99.8 KB)

Zarządzenie Nr 81/2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Konarzyny (72.2 KB)

-  załącznik do zarządzenia nr 81/2014 (3 MB)- regulamin organizacyjny obowiązujący od 1 października 2014 r.

-  schemat organizacyjny (158.9 KB)

Zarządzenie Nr 82/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 (1.4 MB)

Zarządzenie Nr 83/2014 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej (68.5 KB)

Zarządzenie Nr 84/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej (64.6 KB)

Zarządzenie Nr 85/2014 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których owa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015" (1 MB)

Zarządzenie Nr 86/2014 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania komsji przetargowej (90.5 KB) - do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż samochodu FSC-STARACHOWICE STAR

Zarządzenie Nr 87/2014 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 (913.4 KB)

Zarządzenie Nr 88/2014 z dnia 30 października 2014 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 (881.6 KB)

Zarządzenie Nr 89/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej (54.3 KB) - odbiór inwestycji pn.: "Remont gminnego boiska sportowego oraz przyległego placu"

Zarządzenie Nr 90/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 (2.5 MB)

Zarządzenie Nr 91/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej (69.6 KB)

          -  projekt uchwały (102.5 KB)

          -  objaśnienia (346.4 KB)

          -  zał. 1 (1.4 MB)

          -  zał. 2 (320.1 KB)

Zarządzenie Nr 92/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2015 (72.1 KB)

          -  projekt uchwały (288.2 KB)

          -  zał. 1 (1.1 MB)

          -  zał. 2 (2.4 MB)

          -  zał. 3 (67.2 KB)

          -  zał. 4 (208.3 KB)

          -  zał. 5 (196.7 KB)

          -  zał. 6 (47.3 KB)

          -  zał. 7 (53.1 KB)

          -  zał. 8 (223.9 KB)

          -  uzasadnienie (1 MB)

Zarządzenie Nr 94/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego (63.7 KB)

Zarządzenie Nr 95/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 (757.6 KB)

Zarządzenie Nr 96/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (1 MB) - "Remont małej infrastruktury turystycznej oraz budowa miejsca wypoczynku nad Jeziorem Bublik w Konarzynach"

Zarządzenie Nr 97/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 (389.7 KB)

Zarządzenie Nr 98/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2015" (1.1 MB)

Zarządzenie Nr 99/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konarzyny (1.4 MB)

Zarządzenie Nr 100/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działałność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2015 roku (421.2 KB)

Zarządzenie Nr 101/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji celowej klubom prowadzącym działalność sportową, na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny (351.6 KB)

Zarządzenie Nr 102/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. o zmianie zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym (191 KB)

Zarządzenie Nr 103/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 (243.6 KB)

Zarządzenie Nr 104/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania  komisji inwentaryzacyjnej środków pieniężnych w kasie w dniu 31.12.2014 r. (67.9 KB)

Zarządzenie Nr 105/2014 z dnia  30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 (228 KB)

Zarządzenie Nr 106/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2015 rok (59.4 KB)

Zarządzenie Nr 107/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 136/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie zasad rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla Urzędu Gminy w Konarzynach (165.8 KB)

Zarządzenie Nr 108/2014  z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowdzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC (671.1 KB)

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2014-01-21 11:41
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2014-01-21 11:41
Ostatnia zmiana: Dodanie dokumentów
Data ostaniej zmiany: 2018-01-02 12:36
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 1487