Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Rok 2015

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania nagrody osób fizycznych za osiągnięcia sportowe  (932.3 KB)

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji do celów konsultacyjnych dotyczących wyboru klubów prowadzących działalność sportową w celu przyznania dotacji celowej na wspieranie rozwoju sportu w gminie Konarzyny na rok 2015 (99.9 KB)

Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru klubów prowadzących działalność sportową w celu przyznania dotacji celowej na wspieranie rozwoju sportu w gminie Konarzyny na rok 2015 (83.8 KB)

Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji do celów wydania opinii dotyczącej wyboru podmiotów do realizacji zadania publicznego oraz wysokości dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego  (105.3 KB)

Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru podmiotu oraz wysokości dotacji dla podmiotu realizującego zadanie publiczne (106.2 KB)

Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w nowym średnim samochodzi ratowniczo-gaśniczym z napędem 4x4 w OSP Konarzyny (71.8 KB)

Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konarzyny na 2015 rok"  (519 KB)

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015 (473.7 KB)

Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (218.3 KB)

Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (511.6 KB)

Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian  w budżecie gminy na rok 2015 (1.1 MB)

Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie kryteriów naboru  do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Konarzyny na drugim  etapie postępowania rekrytacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (2.2 MB)

Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ponownego przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konarzyny na 2015 rok" (1.7 MB)

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 stycznia 2015 r.  w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich na terenie Gminy Konarzyny (1.9 MB)

Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji do weryfikacji wniosków o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w 2014 roku (1.1 MB)

Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty  (883.3 KB)

Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Konarzyny  z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (940.1 KB)

Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę (1.7 MB)

Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przyznania nagród dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzynach (305.4 KB)

Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015 (2.9 MB)

Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Konarzyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (800.7 KB)

Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie nadania numeru porzadkowego (190.2 KB)

Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zasad wydawania i prowadzenia rejestru upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Gminy Konarzyny (1 MB)

Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Konarzynach (225.7 KB)

Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 (740.8 KB)

Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Konarzyny" i "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Konarzyny" (262.4 KB)

Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 26 marca 2015  w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej jako organu doradczego w sprawie planowania i zagospodarowania przetsrzennego (1.3 MB)

Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie minimalnych stawek czynszu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Konarzyny (339.8 KB)

Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014 (9.2 MB)

Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015 (1.9 MB)

Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego (257.1 KB) - ul. Lotnicza 13 w Konarzynach

Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015  (2.1 MB)

Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds obsługi informatycznej w wyborach Przezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 r. (1.2 MB)

Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powoałania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Konarzynach do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 r. (1.6 MB)

Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds brakowania dokumentów ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych (2.9 MB)

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (1.3 MB)

Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015 (2.1 MB)

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2015 Wójta Gminy Konarzyny z 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (275.7 KB)

Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015 (2.4 MB)

Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego (169.4 KB) - działka nr 412/1 w Ciecholewach

Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie  powołania komisji odbiorowej (250.2 KB) - "Remont małej infrastruktury turystycznej oraz budowa miejsca wypoczynku nad Jeziorem Bublik w Konarzynach"

Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015 (2.4 MB)

Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagrody dla najlepszego ucznia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Publicznych w Konarzynach

Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia  21 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015 (1.7 MB)

Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (1.7 MB) - "Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Żychckie Osady"

Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Konarzynach (281.9 KB)

Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (1.8 MB) - "Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2015 /2016 i 2016/2017"

Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy KOnarzyny z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji ds brakowania dokumentów ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego

Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową dla uczniów na zakup podręczników na rok szkolny 2015/2016

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu

Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - dzierżawa działek 421 i 425 obręb geodezyjny Zielona Chocina

Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - remont ulicy Spacerowej w Konarzynach

Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie powołanai komisji przetargowej - remont ulicy Spacerowej w Konarzynach

Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - "Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Żychckie Osady"

Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 lipca 2015 r, w sprawie powołania koordynatora gminnego ds obsługi informatycznej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na 6 września 2015 r. 

Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 sierpnia 2015 r.  w sprawie ustalenia rocznych stawek czynszu najmu i czynszu dzierżawnego oraz czasu trwania umów, przeznaczonych do najmu i dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji d/s Referendum Nr 1 w Konarzynach do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do I przetargu, nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Konarzyny

Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie  przyjęcia informacji o brzebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

          - informacja opisowa

          - załącznik nr 1

          - załącznik nr 2

          - załącznik nr 3

          - załącznik nr 4

          - załącznik nr 5

          - załącznik nr 6

          - załącznik nr 7

          - informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

          - Sprawozdanie  Gminnego Ośrodka Kultury

          - Sprawozdanie  Biblioteki Publicznej Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały o zmianie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"

Zarządzenia Nr 72/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków

Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Konarzynach do przeprowadzenia wyboróww do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 7 października 2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do I przetargu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zielona Huta

Zarządzenie 76/2015 uchylono w dniu 10 grudnia 2015 r. zarządzeniem nr 100/2015

Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 października 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

                                        - dot. sprzedaży działki nr 1/80 obręb Konarzyny

                                        - dot. dzierżawy działek 238 i 62 obręb Konarzyny

                                        - dot. dzierżawy działki nr 136 obręb Zielona Huta

Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

                                          dot. przetargu na "Budowę kładki na rzece Brdzie" - 28 października 2015 r. zarządzeniem nr 81/2015 zmieniono skład osobowy komisji

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 października w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej na zbycie oraz oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych

Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konarzyny na lata 2016- 2022

Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej

                                         dot. odbioru inwestycji pn. "Remont ulicy Spacerowej w Konarzynach"

 

Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej

                                        dot. odbioru inwestycji pn. "Remont kanalizacji deszczowej w Konarzynach"

Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016"

Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Konarzyny  z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał

Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 9 listopada 2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjecia projektu budżetu gminy na rok 2016

                                                                            - projekt uchwały budżetowej

                                                                            - zał. nr 1

                                                                            - zał. nr 2

                                                                            - zał. nr 2a

                                                                           - zał. nr 3

                                                                            - zał. nr 4

                                                                            - zał. nr 5

                                                                            - zał. nr 6

                                                                            - zał. nr 7

                                                                            - zał. nr 8

                                                                            - uzasadnienie

Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji celowej klubom prowadzącym działalność sportową, na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2016

Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Konarzyny  z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz usytuowania apteczki w Urzędzie Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy

Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Zespołu interdyscyplinarnego w Konarzynach

Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2016"

Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 100/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 10 grudnia 2015 r. uczylające zarządzenie  w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do I przetargu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zielona Huta

Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian  w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do I przetargu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zielona Huta

Zarządzenie Nr 103/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

                                     - dot. przetargu na najem piwnic na działce nr 517/5 obręb geodezyjny: Konarzyny

Zarządzenie Nr 104/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia ponownego otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji celowej klubom prowadzącym działalność sportową na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2016

Zarządzenie Nr 105/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do celów wydania opinii dotyczącej wyboru podmiotów do realizacji zadania publicznego oraz wysokości dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 106/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej na najem nieruchomości gminnych

Zarządzenie Nr 107/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 108/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru podmiotu oraz wysokości dotacji dla podmiotu realizującego zadanie publiczne

Zarządzenie Nr 109/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej

                                    - dot. inwestycji pn. "Budowa kładki na rzece Brdzie"

Zarządzenie Nr 110/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 111/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Wspierania Rodziny w Gminie Konarzyny na lata 2016-2018

Zarządzenie Nr 112/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej środków pieniężnych w kasie w dniu 31.12.2015 r.

Zarządzenie Nr 113/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2016 rok

Zarządzenie Nr 114/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów będących w ewidencji Urzędu Gminy w Konarzynach

Zarządzenie Nr 115/2015 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Konarzyny wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujący zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2015-01-08 15:27
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2016-07-18 11:33
Ostatnia zmiana: Dodanie dokumentów
Data ostaniej zmiany: 2017-12-22 09:50
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 1402