Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Rok 2016

Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji do celów konsultacyjnych dotyczących wyboru klubów prowadzących działalność sportową w celu przyznania dotacji celowej na wspieranie rozwoju sportu w gminie Konarzyny na rok 2016

Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru klubu prowadzącego działalność sportową w celu przyznania dotacji celowej na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2016

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 11 stycznia 2016 r.w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta gminy Konarzyny z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 5/2016 Wojta Gminy Konarzyny z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do weryfikacji wniosków o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 r.

Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli odprowadzania ścieków płynnych na nieruchomościach i szczelności zbiorników bezodpływowych

Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Konarzyny

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konarzyny na 2016 rok

Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konarzyny, okreslenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsyultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konarzyny na lata 2016-2022

Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie nadania numeru porzadkowego

Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania na zadania z zakresu ochorny środowiska

Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz udzielenia upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego i do wydawania w tych sprawach decyzji

 Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2016 r.

Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok - UWAGA Zarządzenie Nr 21/2016 utraciło moc 30.03.2016 r. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

             sprawozdanie opisowe

             zał. nr 1

             zał. nr 2

             zał. nr 3

             zał. nr 4

             zał. nr 5

             zał. nr 6

             zał. nr 7

             Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

             Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Konarzyny na dzień 31 grudnia 2015 r.

             Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury

             Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Konarzyny

             Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Konarzyny na dzień 31 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

            sprawozdanie opisowe

            zał. nr 1

            zał. nr 2

            zał. nr 3

            zał. nr 4

            zał. nr 5

            zał. nr 6

            zał. nr 7

            Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

             Załącznik do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Konarzyny na dzień 31 grudnia 2015 roku

             Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynach za 2015 rok

             Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Konarzyny za rok 2015

             Informacja o mieniu komunalnym

 

Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Konarzzyny z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny prac plastycznych

Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie organizowania gminnych przewozów pasażerskich

Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do celów wydania opinii dotyczącej wyboru podmiotów do realizacji zadania publicznego oraz wysokości dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru podmiotu oraz wysokości dotacji dla podmiotu realizującego zadanie publiczne

Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru podmiotu oraz wysokości dotacji dla podmiotu realizującego zadanie publiczne

Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie powołania członka Zespołu Unterdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji gminnej

Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Konarzynach

Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej  dot. "Modernizacji drogi transportu rolnego w miejscowości Zielona Huta"

Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 41/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania z kluczami w obiekcie Urzędu Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważanienia dla kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach

Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie obowiązku prowadzenia dzienników objazdu dróg

Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania i przkazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania

Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r.

          sprawozdanie opisowe

          zał. nr 1 do sprawozdania opisowego

          zał. nr 2

          zał. nr 3

          zał. nr 4

          zał. nr 5

          zał. nr 6

          zał. nr 7

          informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

          załącznik do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

          wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Konarzyny za I półrocze 2016 r.

          wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynach za I półrocze 2016 r.

Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 września 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 września 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do I przetargu, nieruchomości połozonej w obrębie geodezyjnym Zielona Huta

Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"

Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 września 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 października 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 października 2016 r. w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów w Gminie Konarzyny

Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkoamnii oraz planu wydatków na rok 2017"

Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nr 2 w Ośrodku Zdrowia w Konarzynach

Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do I przetargu, nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zielona Huta

Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 20 października 2016 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej

Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii

Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 72/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 listopada 2016 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał

Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu

Zarządzenie Nr 77/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji celowej klubom prowadzącym działalność sportową na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2017

Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 listopada 2016 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Zarządzenie Nr 80/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków w ramach projektu pn. "Słońce źródłem pozyskiwania energii" w ramach Poddziałania 10.3.1 - Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

                            Zarządzenie nr 80/2016 zmieniono zarządzeniem nr 90/2016

Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Konarzyny i jej jednostkach budżetowych

Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy konarzyny z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 85/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 86/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia działań podczas nieobecności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach

Zarządzenie Nr 87/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do celów konsultacyjnych dotyczących wyboru klubów prowadzących działalność sportową w celu przyznania dotacji celowej na wspieranie rozwoju sportu w gminie Konarzyny na rok 2017

Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego w budynku przystanku w Konarzynach oraz czasu trwania umowy najmu

Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru klubu prowadzącego działalność sportową w celu przyznania dotacji celowej na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2017

Zarządzenie Nr 90/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 80/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków w ramach projektu pn.: "Słońce źródłem energii" w ramach Poddziałania 10.3.1 - Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zarządzenie Nr 91/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątku Urzędu Gminy w jednostkach objętych budżetem gminy w 2016 roku

Zarządzenie Nr 92/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 93/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do celów wydania opinii dotyczącej wyboru podmiotów do realizacji zadania publicznego oraz wysokości dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 94/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Konarzyny

Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 96/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru podmiotu oraz wysokości dotacji dla podmiotu realizującego zadanie publiczne

Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej środków pieniężnych w kasie w dniu 30.12.2016 r.

Zarządzenie Nr 98/2016 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2017 rok

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2016-01-05 14:24
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-02-02 08:34
Ostatnia zmiana: Dodanie dokumentów
Data ostaniej zmiany: 2017-12-21 15:18
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 1435