Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Rok 2017

Rok 2017

Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych o zmianie uchwały w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzoni przez Gminę Konarzyny

Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 10 stycznia 2017 r. o zmianie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Konarzynach

Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zielona Huta

Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach

Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicnzej innej formy wychowania przedszkolnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Konarzyny, oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie kryteriów naboru do klas pierwszych publicnzej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konarzyny, oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konarzyny na 2017 rok"

Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska

Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Konarzyny przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2017)

Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Konarzyny

Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji gminnej - konkurs "Piękna wieś pomorska 2017"

Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

          informacja opisowa

          zał.1

          zał.2

          zał.3

          zał.4

          zał.5

          zał.6

          zał.7

          informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

          zał. do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Konarzyny na dzień 31 grudnia 2016 r.

          wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynach za rok 2016

          wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Konarzyny za rok 2016

          informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 r.

          informacja o stanie mienia komunalnego - tabela

Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej w celu oceny prac w wojewódzkim konkursie plastycznym "Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych" organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku

Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 kwietnia 2017 w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy

Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie gminy Konarzyny przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza"

Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości nabywanych pod drogi, położonych w obrębie geodezyjnym Konarzyny

Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przrznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego n arealizację zadań publicznych w 2017 roku

Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach

Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji do celów wydania opinii dotyczącej wyboru podmiotów do realizacji zadania publicznego oraz wysokości dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wyboru podmiotu oraz wysokości dotacji dla podmiotu realizującego zadanie publiczne

Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 136/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla Urzędu Gminy w Konarzynach

Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
                - zmiana z 28 sierpnia 2017 r. - zarządzenie nr 59/2017

Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w budynku mieszkalnym w wyniku nawałnicy w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

          Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konarzyny za I półrocze 2017 r.
          załącznik nr 1
          załącznik nr 2
          załącznik nr 3
          załącznik nr 4
          załącznik nr 5
          załącznik nr 6
          załącznik nr 7
          informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
          załącznik do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2017 r.
          wykonanie planu finansowego GOK
          wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej

Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 1 września 2017 r. w sprawie instrukcji kasowej

Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 7 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie gminy Konarzyny w ramach projektu "Czyste powietrze Pomorza - eKonarzyny" przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 18 września 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 18 września 2017 r. o zmianie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Konarzynach

Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 65/2017 z 14.09.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 października 2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej

Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej

Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"

Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Konarzyny w związku z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku znak BZK-VIII.654.4.2017.KD z dnia 23.10.2017 r.

Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia klauzuli "zastrzeżone" na dokumentach niejawnych w Urzędzie Gminy w Konarzynach

Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2018

          projekt uchwały budżetowej

          zał. 1

          zał. 2

          zał. 2a

          zał. 3

          zał. 4

          zał. 4a

          zał. 5

          zał. 6

          zał. 7

          zał. 8

          uzasadnienie

Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Konarzyy z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Konarzynach

Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Konarzyny z  dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał

Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej

Zarządzenie Nr 90/2017 Wojta Gminy Konarzyny z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego zespołu ds. wdrażania i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarzadzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie sprzętu OC gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

Zarządzenie Nr 97/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji celowej klubom prowadzącym działalność sportową na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2018

Zarządzenie Nr 99/2017 Wójta Gminy w Konarzynach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 100/2017 Wójta Gminy w Konarzynach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr 102/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej środków pieniężnych w kasie w dniu 29.12.2017 r.

Zarządzenie Nr 103/2017 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2018 rok

Zarządzenie Nr 104/2017 Wójta gminy Konarzyny z dia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla Urżedu Gminy w Konarzynach - do wglądu w UG

 

 

 

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2017-02-01 11:26
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-13 13:47
Ostatnia zmiana: zaktualizowano
Data ostaniej zmiany: 2018-04-04 13:22
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 1560