Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO PONOWNEGO GŁOSOWANIA

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w tutejszym urzędzie gminy /pok.nr 5/ najpóźniej w 2 dniu przed drugą turą wyborów, tj. do dnia 02 lipca 2010 roku.

 

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

PEŁNOMOCNICTWO DO GŁOSOWANIA

Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stpniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej może udzielić pełnomocnictwo do głosowania w jego imieniu.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców gminy Konarzyny lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej a także mąż zaufania zgłaszany przez komitet oraz kandydat na Prezydenta RP.

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony od dnia wejścia w życie postanowienia o zarządzeniu wyborów tj.         21 kwietnia 2010 roku do najpóźniej 10 dnia przed datą wyborów .Wniosek do pobrania w tut. urzędzie3 pok. nr 5

Do wniosku dołącza się:

-pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem zawierającą jej nazwisko, imiona oraz adres zamieszkania a także nazwisko i imiona osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

- w przypadku osób niepełnosprawnych : kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwo do głosowania.

- w przypadku jeżeli osoba mając a być pełnomocnikiem nie jest wpisana do rejestru wyborców gminy Konarzyny : kopię zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w tut. urzędzie najpóźniej 2 dnia przed dniem wyborów lub w dniu wyborów doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej.

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:

- śmierci albo utraty prawa wybierania

- wykreślenie z rejestru wyborców gminy Konarzyny pełnomocnika

- wejście pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej lub zostanie mężem zaufania

- wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Konarzyny pok. nr 5 / od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30/

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-22 13:56
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-22 13:56
Liczba wyświetleń strony: 179