Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Akty pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010– PEŁNOMOCNICTWO DO GŁOSOWANIA

Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:

całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie ( w Gminie Konarzyny), co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na radnego oraz na wójta.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, 

 

Termin składania wniosków.

• do dnia 12 listopada 2010 r. – gdy pełnomocnictwo obejmuje głosowanie w dniu 21 listopada 2010 r. (wybory do rady gminy, sejmiku wojewódzkiego  ,rady powiatu oraz wójta gminy) i w dniu ponownego głosowania 5 grudnia 2010 r. (tzw. II tura, jeżeli będzie ona przeprowadzona w przypadku wyboru wójta gminy);

• do dnia 25 listopada 2010 r. – gdy pełnomocnictwo obejmuje ponowne głosowanie w dniu 5 grudnia 2010 r. (tzw. II tura głosowania);

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania stanowi załącznik do niniejszej informacji.
Do wniosku dołącza się:

 

pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania — wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszej informacji;

kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności wyborcy, a w przypadku obywatela UE niebędącego obywatelem polskim tłumaczenie przysięgłe aktualnego dokumentu potwierdzającego uznanie za osobę o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat);

kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa w stosunku przysposobienia/opieki/kurateli*(załącza się wyłącznie w przypadku gdy taki stosunek istnieje).


Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa, a jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku: w innym miejscu na terenie Gminy Konarzyny

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa się wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.
Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone Wójtowi najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, lub w dniu głosowania doręczenie oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa właściwej komisji obwodowej.

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:

śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika;

wykreślenia pełnomocnika z rejestru wyborców Gminy Konarzyny

wejście pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa lub zostanie mężem zaufania oraz kandydatem na radnego, kandydatem na wójta.

wcześniejszego, osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa.
 

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wraz z załącznikami składa się w:
Biuro Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności UG Konarzyny , I piętro pok. 5 Tel. /59/8331011/w godzinach pracy Urzędu

 

Opłaty
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia
W przypadku, kiedy wniosek spełnia warunki, Wójt lub upoważniony pracownik tut. Urzędu niezwłocznie uzgadnia z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa. W razie braku uzgodnienia terminu, termin wyznacza Wójt lub upoważniony pracownik tut. Urzędu.

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (dz.. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn.zm.) (rozdz. 8 od art. 40a-40h)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. Nr 170, poz. 1146)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. Nr. 171, poz. 1151)

Tryb odwoławczy
BRAK

Inne informacje
Sprawy wymienione załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i przedłożeniu stosownych dokumentów.


Pliki do pobrania:

 wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (348.6 KB)

 zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (225.9 KB)

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-22 13:50
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-22 13:52
Liczba wyświetleń strony: 479