Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Działając na podstawie art. 11 a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późniejszymi zmianami) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe , społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Konarzynach w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konarzyny na rok 2012"

Opinie oraz uwagi o programi można składać w następujący sposób:

1) składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Gminy Konarzyny, pokój nr 5 w dni robocze, w godzinach od 730 do 1530 lub przesłanie pocztą;

2) składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@konarzyny.pl lub faksem na nr (59) 833-10-11

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 11 a ust. 8 podmioty, o których mowa w ust. 7 przytaczanej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 1 marca 2012 r. Brak wydania opinii w w/w terminie, uznaje się za akceptację "Programu".

Treść projektu uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konarzyny na rok 2012" (659.7 KB)

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-21 09:12
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-21 09:13
Liczba wyświetleń strony: 547