Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Deklaracja dostępności i raport o stanie zapewnienia dostępności

 

Raport  o stanie zapewnienia dostępności

Raport stan na 01.01.2021 r.

 

Deklaracja dostępności serwisu Gminy Konarzyny.


Gmina Konarzyny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Konarzyny : www.bip.konarzyny.pl.

 • Data publikacji strony internetowej : 2017-11-17
 • Data ostatniej ważnej aktualizacji : 2018-01-19

Strona internetowa www.bip.konarzyny.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, czyli standardem WCAG 2.1 AA.

Na dzień 10.11.2020r następujące elementy są niezgodne z wytycznymi :

- częściowo brakuje opisów zdjęć oraz tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
- kontrast pomiędzy tekstem a tłem może nie spełniać wymogów standardu w poziomie AA,
- elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany wielkości czcionki,
- nie można zmienić odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
- niektóre informacje zostały przedstawione jedynie w formie graficznej,
- zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, Word, Excel, PowerPoint mogą nie być dostępne w całości cyfrowo,
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
- załączniki mogą nie posiadać informacji na temat wielkości i rozmiaru pliku.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada : Barbara Rydygier
 • E-mail: ug@konarzyny.pl
 • Telefon: 59 8331011

Każdy ma prawo :

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać :

 • dane kontaktowy osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • al. Solidarności 77
 • 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy Konarzyny znajduje się przy ul. Szkolnej 7.

Do obiektu prowadzi jedno główne wejście, które usytuowane jest od strony parkingu. Do wejścia prowadzi również podjazd dla inwalidów.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest hol główny na parterze budynku.

Toalety, jak i pomieszczenia biurowe, poza sekretariatem i gabinetem wójta, nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Mimo to, wszystkie sprawy można załatwić na parterze, bez konieczności wizyty na piętrze.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Wytworzył: Barbara Rydygier
Data wytworzenia: 2020-11-24 11:09
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2020-11-24 11:11
Ostatnia zmiana: zmiana graficzna
Data ostaniej zmiany: 2021-03-30 09:59
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 465