Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Projekt uchwały - konsultacje

 • Wynik konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie kryteriów naboru do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy I szkoły podstawowej
 • Wynik konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie stawek podatków na 2022 rok
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Strategii rozwoju Gminy Konarzyny do roku 2030
 • Wynik konsultacji społecznych "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konarzyny na 2021 rok"
 • Wynik konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Konarzyny do roku 2030.
 • Wynik konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027
 • Wynik konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie stawek podatków na 2021 r.
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury
 • Wynik konsultacji społecznych w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Regulaminu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konarzyny
 • Wynik konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie nowego systemu godspodarki odpadami od 2021 r.
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konarzyny na 2020 rok"
 • Wynik konsultacji społecznych projektów uchwał
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2020
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Wynik konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Konarzyny na lata 2019-2022
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Konarzyny
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji i zakresu działania sołectw gminy Konarzyny
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konarzyny na 2019 rok"
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2019
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Konarzyny na lata 2019-2021
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018r
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018r
 • Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Konarzyny na lata 2018-2021
 • Wynik konsultacji społecznych projektów uchwał
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie GPPiRPAiPN
 • Wynik konsultacji społecznych projektów uchwał dot. podatków na rok 2018
 • Wynik konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze...
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konarzyny
 • Wynik kosultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi..."
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie kryteriów naboru do przedszkola
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska.
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie kryteriów naboru do klas pierwszych szkoły podstawowej.
 • Wynik konsultacji społecznych projektu zmiany uchwały w sprawie zasad odpłatności...
 • Wynik konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących podatków
 • Wynik konsultacji społecznych "Gminnego Programu Profilaktyki..."
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi..."
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie organizowania gminnych przewozów pasażerskich
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konarzyny
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konarzyny na lata 2016-2022
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów do klas pierwszych
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konarzyny na 2016 rok"
 • Wynik konsultacji społecznych projektu Programu Wspierania Rodziny w Gminie Konarzyny na lata 2016-2018
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2016
 • Wynik konsultacji społecznych projektów uchwał
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2016
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwaly o zmianie"Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2015
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały dot. lokalu wyborczego
 • Wynik koonsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
 • Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wynik konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
 • Wynik Konsultacji społecznych w sprawie kryteriów naboru do przedszkola publicznego
 • Wynik konsultacji projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
 • Wynik konsultacji społecznych regulaminu przyznawania i pozbawiania nagród za wyniki sportowe
 • Wynik konsultacji społecznych regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konarzyny
 • Wynik konsultacji społecznych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2015
 • Wynik konsultacji rocznego programu współpracy z ngo
 • Wynik konsultacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Planu Wydatków na rok 2014"
 • Wynik konsultacji "Gminnego Porgramu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014- 2020"
 • Wynik konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
 • Wynik konsultacji społecznych "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Konarzyny przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Konarzynach"
 • Wynik konsultacji "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014"
 • Wynik konsultacji społecznych "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Konarzyny"
 • Wyniki konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Programu Wspierania Rodziny w Gminie Konarzyny na lata 2013- 2015
 • Wyniki konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratoskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 • ARCHIWUM - Projekty uchwał - konsultacje