Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Rok 2019

Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji celowej kllubom prowadzącym działalność sportową, na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2019

Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do celów wydania opinii dotyczącej wyboru podmiotów do realizacji zadania publicznego oraz wysokości dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru podmiotów oraz wysokości dotacji dla podmiotu realizującego zadanie publiczne

Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konarzyny na 2019 rok"

Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klasy I szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Konarzyny

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji celowej klubom prowadzącym działalność sportową, na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2019

Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji i zakresu działania sołectw gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu

Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru klubów prowadzących działalność sportową w celu przyznania dotacji celowej na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2019

Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wyboru klubu prowadzącego działalność sportową w celu przyznania dotacji celowej na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2019

Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie opracowania modułów zadaniowych dla gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz usytuowania  apteczki w Urzędzie Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 1 kwietnia 2019 w sprawie utworzenia gminnego magazynu zarządzania kryzysowego, przeciwpowodziowego i obrony cywilnej dla Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia w użyczenie części działki na 130/5 obręb Zielona Huta położonej w Żychcach

Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 262/6 obręb Zielona Huta położonej w Zielonej Hucie

Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - dot. zadania: "Zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych z terenu Gminy Konarzyny"

Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy

Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia założeń raportu o stanie gminy

Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia uzupełniającego naboru wniosków w ramach projektu pn. "Słońce źródłem pozyskiwania energii" w ramach Poddziałania 10.3.1 - Odnawialne źródła  energii - wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagrody dla najlepszych uczniów w Zespole Szkół Publicznych w Konarzynach

Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

 

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2019-05-22 08:02
Opublikował: Ewelina Tyborska
Data opublikowania: 2019-02-13 08:07
Ostatnia zmiana: aktualizacja
Data ostaniej zmiany: 2019-05-22 13:10
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 161