Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Umorzenia

 

Umorzenia z tyt. podatków 

Umorzenie zalegóści z tytułu podatków

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926, z późn. zm.)

Na wniosek podatnika, organ podatkowy w przypadkach uzasadnionych:

- ważnym interesem podatnika

- interesem publicznym

może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe oraz odsetki za zwłokę.

Umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą następuje zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Wniosek (podanie) o umorzenie podatnik może złożyć w sytuacji, kiedy zapłata podatku staje się niemożliwa w terminie.

Podanie o umorzenie zaległości podatkowej składa się po terminie płatności.

Wniosek winien być uzasadniony i zawierać argumenty oraz dowody na ich poparcie wskazujące, że zapłata podatku jest niemożliwa w wyznaczonym terminie, np.

zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
odcinki emerytur lub rent – kopie,
zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego lub kopia dowodu pobieranego zasiłku,
potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.),
potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty)
udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz, TV i inne)
kopia ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego
inne dokumenty stwierdzające niemożność wpłaty podatku (na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego)

W przypadku, gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą - jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178) – także informację o korzystaniu z pomocy publicznej w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz cel, na jaki mają zostać przeznaczone uzyskane środki.

Wniosek bez uzasadnienia, a także wniosek nie poparty odpowiednimi dowodami może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia.

Podania i załączniki do podań w sprawie umorzenia zaległości podatkowej zwolnione są z opłaty skarbowej.

Do pobrania wniosek o umorzenie zaległości z tyt. podatków:

[icon]  wniosek_-_umorzenie_zaleglosci_podatkowych_od_osob_fizycznych_i_prawnych.doc (25.00 KB)

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 10:15
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 10:17
Liczba wyświetleń strony: 254