Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Ulgi

Ulgi z tyt. podatków 

Zwolnienia i ulgi podatkowe w podatku rolnym

1. Użytki rolne klasy V, VI, VI Rz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych

2. Grunty orne, łąki pastwiska objęte melioracją – w roku, w którym uprawy zostały zniszczone w skutek robót drenarskich

3. Grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa lub powiększenie już istniejącego oraz grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków na okres 5 lat

4. Grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia – na 1 rok

5. Grunty gospodarstwa rolnego, na których zaprzestano produkcji rolnej (nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha – na okres nie dłuższy niż 3 lata

6. Użytki ekologiczne

7. Grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę

zwolnienia i ulgi podatkowe określone w pkt. 2, 3, 4, 5, stosuje się na wniosek podatnika.

Podatnikom podatku rolnego przysługuje :

Ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizacje budynków inwentarskich. Przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Do wniosku o przyznanie ulgi, należy dołączyć zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków

Ulga „ żołnierska” w podatku rolnym, jeżeli bezpośrednio przed powołaniem do służby prowadzili gospodarstwo rolne w wysokości 60% oraz 40% ulgi w podatku rolnym dla osób (członków rodzin), które bezpośrednio przed powołaniem do służby pracowały w tych gospodarstwach, zamieszkiwały i nie osiągały przychodów z innych źródeł.

Ulga stosowana jest na wniosek podatnika z załączonym potwierdzeniem okresu odbywania służby wojskowej

Ulga z tytułu kupna gruntów , przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha.

W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jej małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów. Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

Ulga stosowana jest na wniosek podatnika

 

Rozłożenie zapłaty podatku na raty

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 Nr 137 poz.926 z późn. zm.)

Na wniosek podatnika, organ podatkowy w przypadkach uzasadnionych:

- ważnym interesem podatnika

- interesem publicznym

może:

1. rozłożyć zapłatę podatku na raty

2. rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Jeżeli w terminie określonym w decyzji podatnik nie dokonał zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub nie zapłacił którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę, terminem płatności podatku lub zaległości podatkowej objętej ratą staje się ustawowy termin jego zapłaty.

Rozkładanie na raty podatku bądź zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą następuje zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Wniosek (podanie) o, rozłożenie na raty podatnik może złożyć w sytuacji kiedy zapłata podatku staje się niemożliwa w terminie Podanie składa się:

- przed upływem terminu płatności - rozłożenie na raty podatku,

- po terminie płatności – rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Wniosek winien być uzasadniony i zawierać argumenty oraz dowody na ich poparcie wskazujące, że zapłata podatku jest niemożliwa w wyznaczonym terminie, np.

zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
odcinki emerytur lub rent – kopie,
zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego lub kopia dowodu pobieranego zasiłku,
potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.),
potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty)
udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz, TV i inne)
kopia ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego
inne dokumenty stwierdzające niemożność wpłaty podatku (na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego)

w przypadku, gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą - jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178) – także informację o korzystaniu z pomocy publicznej w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz cel na jaki mają zostać przeznaczone uzyskane środki.

Wniosek bez uzasadnienia, a także wniosek nie poparty odpowiednimi dowodami może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia.

Do pobrania wniosek o rozłożenie podatku na raty:

[icon] wniosek_-_rozlozenie_zaplaty_podatku_na_raty.doc (26.00 KB)

 

 

 

Odroczenie płatności podatku

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 Nr 137 poz. 926, z późn. zm.)

Na wniosek podatnika, organ podatkowy w przypadkach uzasadnionych:

- ważnym interesem podatnika

- interesem publicznym

może:

1. odroczyć termin płatności podatku

2. odroczyć zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Jeżeli w terminie określonym w decyzji podatnik nie dokonał zapłaty odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, terminem płatności podatku lub zaległości podatkowej objętej odroczeniem staje się ustawowy termin jego zapłaty.

Odraczanie terminu płatności podatku bądź zaległości podatkowej wraz odsetkami za zwłokę na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą następuje zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Wniosek (podanie) o odroczenie terminu płatności, podatnik może złożyć w sytuacji, kiedy zapłata podatku staje się niemożliwa w terminie.

Podanie składa się:

- przed upływem terminu płatności – odroczenie terminu płatności podatku,

- po terminie płatności – odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Wniosek winien być uzasadniony i zawierać argumenty oraz dowody na ich poparcie wskazujące, że zapłata podatku jest niemożliwa w wyznaczonym terminie, np.

zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
odcinki emerytur lub rent – kopie,
zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego lub kopia dowodu pobieranego zasiłku,
potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.),
potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty)
udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz, TV i inne)
kopia ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego
inne dokumenty stwierdzające niemożność zapłaty podatku (na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego)

w przypadku, gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą - jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178) – także informację o korzystaniu z pomocy publicznej w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz cel, na jaki mają zostać przeznaczone uzyskane środki.

Wniosek bez uzasadnienia, a także wniosek nie poparty odpowiednimi dowodami może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia.

Zwolnione z opłaty są wnioski i załączniki do wniosku w sprawie:

- odroczenia terminu płatności podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na okres do 6 miesięcy,

 

Do pobrania wniosek o odroczenie płatności podatku:

[icon] wniosek_-_odroczenie_platnosci_podatku.doc (30.00 KB)

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 10:09
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 10:14
Ostatnia zmiana: s
Data ostaniej zmiany: 2017-12-29 10:15
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 288